България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2603-3860 (Online)
ISSN: (Print)
Лиценз:

България, българите и Европа - мит, история, съвремие


Сборник "България, българите и Европа - мит, история, съвремие" има за своя основна цел да допринася за научното развитие в областта на историческото познание, като в същото време е стожер на спазването на общоприетите и според нас задължителни на науката етични правила и критерии.

Във връзка с това Редакционната колегия на сборника се е ангажирала с ясна политика на придържане към установени етични принципи и норми, отнасящи се до ангажираните към издаването на сборник "България, българите и Европа - мит, история, съвремие" страни: автори, рецензенти, гл. редактор и редакционна колегия, издател.

 

Моля, изпратете вашият материал на  следния имейл-адреси: ist@ts.uni-vt.bg