Редакционна колегия

Главен редактор: 

проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Зам.-главни редактори:

проф. д-р Пламен Павлов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

доц. д-р Николай Кънев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Редакционен секретар: 

доц. д-р Стефан Йорданов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Членове:

акад. Васил Гюзелев, БАН и Асоциация на византинистите и медиевистите в България

проф. д.и.н. Милко Палангурски, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

проф. д-р Петко Петков, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

проф. д-р Румен Янков, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

проф. д-р Мария Иванова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Отговорни редактори на броя:

проф. д-р Пламен Павлов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

доц. д-р Николай Кънев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

доц. д-р Стефан Йорданов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

д-р Веселин Горанчев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Рецензенти:

проф. д.и.н. Милко Палангурски, 

проф. д-р Петко Петков, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

проф. д-р Румен Янков, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Адрес на редколегията:

доц. д-р Николай Кънев, тел.: 00359 62 618 238, каб. 532 (Ректорат)

Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново

ist@ts.uni-vt.bg 

kanev_nikolay@hotmail.com

 

Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново

(Иван Иванов: тел. 062 618 295)