Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2738-8840 (Online)
ISSN: 2367-8712 (Print)
Лиценз:

Проблеми на устната комуникация


Периодичното издание „Проблеми на устната комуникация“ е продължение на сборниците „Проблеми на българската разговорна реч“ и е включено в националния референтен списък. Отделните томове излизат като постконференцийни колективни монографии, съдържащи доклади на специалисти в областта на устната комуникация както от България, така и от чужбина.

Основната проблематика на поредицата е:

  1. Устната комуникация и разговорната реч: вербален и невербален аспект на комуникацията; официално и неофициално общуване, неофициалното интернет общуване и др.
  2. Устна публична реч: колоквиализация на медийния дискурс, иновации в медийния и академичния дискурс, езиково въздействие и др.
  3. Устната реч в художествения текст: стилизация на устна реч, проблемът за сказа и др.
  4. Социолингвистичен аспект на устната комуникация: устната комуникация в междукултурното общуване, устната комуникация в говора на различни социални и териториално ограничени групи и др.
  5. Прагматика. Лингвокултурология. Проблеми на обучението в устна комуникация: аспекти на преподаването на езика като втори/ чужд, обучението в устна реч, психологически аспект на устното общуване, изучаване на неофициалната картина на света, грешки при смесването на устна и писмена реч и др.

 

 

Изданието е реферирано и индексирано в:


               

               

          EBSCOSudoc