Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изисквания

 

СТАНДАРТ ЗА ОФОРМЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ В СБОРНИК „ПРОБЛЕМИ НА УСТНАТА КОМУНИКАЦИЯ“

 

ISSN:  2367-8712 (Print)

 

Редколегията на сборника „Проблеми на устната комуникация“ разглежда само ръкописи, които не са публикувани и не са представени за печат в друго издание. Статиите се подлагат на двойно анонимно рецензиране. Редакционната колегия взема решение за публикуване въз основа на становището на рецензентите. Ръкописите се изпращат на имейл ustnakomunikacia.vtu@abv.bg като два файла във формат *.doc / *.docx и *.pdf. Файловете в наименованието си съдържат фамилията и името на автора, например Petrov_Ivan.docx. Не се допускат ръкописи с повече от трима автори.

 

Език на публикациите

 

Приемат се ръкописи на всички славянски езици, английски, френски и немски език. Ако езиците са чужди за авторите, преди изпращането им ръкописите трябва да бъдат проверени от владеещи езика на професионално ниво. Същото важи и за резюметата.

Обем на публикациите

 

Допустимият обем е до 27 000 знака с интервалите, бележките под линия, библиографията и таблиците.

 

 

Материалът трябва да бъде структуриран по следния начин:

 

  • имена на автора (авторите) на езика на ръкописа;

 

  • заглавие на статията на езика на ръкописа;

 

  • имена на автора (авторите) на английски език;

 

  • заглавие на статията на английски език;

 

  • резюме на английски език;

 

  • ключови думи на английски език;

 

  • текст на статията;

 

  • цитирана литература;

 

  • използвани съкращения (ако има);

 

  • титли и име, месторабота и имейл на автора на български и на английски език.

 

 

Резюме и ключови думи

 

Резюмето в обем до 1000 знака с интервалите трябва ясно да представя същността на проведеното изследване, като акцентира върху получените нови резултати. Ключовите думи са не повече от шест и трябва да бъдат добре разпознаваеми. Не се препоръчва използването на дълги изрази като ключови думи.

 

Шрифтове и типографско оформление

 

Няма изисквания за големина на буквите, полета, междуредово разстояние. Важно е параграфите и бележките под линия да бъдат оформени с помощта на автоматичните възможности на Microsoft Word.

Материалите трябва да бъдат написани с Times New Roman. Ако са използвани други шрифтове, те задължително се предоставят като отделни файлове. Използват се само Unicode шрифтове.

 

Примерите се изписват в курсив. Значенията на думи се представят в единични кавички. Например лат. cucullus ‘качулка’. Заглавията на точки и подточки в текста се изписват с получерен шрифт.

 

Графики, таблици, изображения

 

Графики, таблици и изображения се включват в текста на местата, където трябва да бъдат. Представят се и като отделни файлове.

 

Цитиране в текста

 

В текста източниците се цитират в кръгли скоби, например: (Младенов 1979: 158). Когато са цитирани автори с еднакви фамилии, в скобите се посочва и инициал: (Младенов, Ст. 1979: 158). При повече публикации от един автор в една и съща година след годината се добавя индекс с буква, например: (Младенов 1979a: 158), (Младенов 1979б: 160). Не се допуска използването на бележки под линия за цитиране.

 

Списък с цитираната литература

 

Списъкът на литературата след текста на статията започва след заглавие БИБЛИОГРАФИЯ и включва само цитирани източници. Заглавията на кирилица, латиница, гръцка и др. азбуки се подреждат в отделни блокове. Заглавията, които не са на латиница, трябва да се транслитерират на латиница, като се спазват правилата за транслитерация, утвърдени от съответната държава. Българските имена и заглавия следва да се транслитерират според Закона за транслитерация на

Р. България. За източниците от интернет се добавя и дата на достъп.

 

Примери:

 

Книги

 

Георгиев 1991: Георгиев, С. Българска морфология. В. Търново: Абагар. // Georgiev 1991: Georgiev, S. Balgarska morfologiya. V. Tarnovo: Abagar.

Килева-Стаменова, Денчева 1997: Килева-Стаменова, Р., Е. Денчева. Речник на „неверните приятели на преводача“. Пловдив: Lettera. //Kileva-Stamenova, Dentscheva 1997: Kileva-Stamenova, R., Е. Dencheva. Rechnik na „nevernite priyateli na prevodacha“. Plovdiv: Lettera.

 

Culler 1983: Culler, J. On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism. London: Routledge.

Goody, Tambiah 1973. Goody, J., S. J. Tambiah. Bridewealth and Dowry. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Публикации в сборници

 

Парашкевов 2019: Парашкевов, Б. Умалителни имена в сянка. – В: Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Илиева, М. (отг. ред.). В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, 210 – 220. // Parashkevov, B. Umalitelni imena v syanka. – In: Aut inveniam viam, aut faciam. Sbornik v chest na chl.-kor. prof. d.f.n. Stoyan Burov. Ilieva, M. (otg. red.). V. Tarnovo: UI „Sv. sv. Kiril i Metodiy“, 2019, 210 – 220.

Ariès 1985: Ariès, Ph. The Indissoluble Marriage. – In:  Western Sexuality: Practice and Precept in Past and Present Times. Ed. by Ph. Ariès and A. Béjin. Oxford, UK, New York, USA: B. Blackwell, 146 – 153.

 

Публикации в периодични издания

 

Кабакчиев 1981: Кабакчиев, Кр. Един тип глаголно-именни словосъчетания и връзката им с видовата система на съвременния български език. – В:  Български език, кн. 5, 427 – 433. // Kabakchiev 1981: Kabakchiev, Kr. Edin tip glagolno-imenni slovosachetaniya i vrazkata im s vidovata sistema na savremenniya balgarski ezik. – In:  Balgarski ezik, kn. 5, 427 – 433.

Ramachandran, Hubbard 2001: Ramachandran, V. S., E. M. Hubbard. Synaesthesia – a window into perception, thought and language. – In:  Journal of Consciousness Studies. Vol. 8. No. 12, 3 – 34.

 

Източници в интернет

 

РБЕ: Речник на българския език. София: Изд. на БАН. // RBE: Rechnik na balgarskiya ezik. Sofia: Izd. na BAN. < http://ibl.bas.bg/rbe/> [30.12.2019]