Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

 

Главен редактор – проф. д-р Мария Илиева

Зам. главен редактор – доц. д-р Владислав Маринов

 

ЧЛЕНОВЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ РЕДАКЦИОНЕН БОРД

чл. кор. проф. дфн Стоян Буров (Велико Търново, България)

акад. проф. д-р Хилмар Валтер (Лайпциг, Германия)

проф. дн Андреана Ефтимова (София, България)

проф. дфн Бранко Тошович (Грац, Австрия)

проф. дфн Наталия И. Клушина (Москва, Русия)

проф. д-р Елжбиета Солак (Краков, Полша)

проф. д-р Илиана Генев-Пухалева (Варшава, Полша)

проф. д-р Йовка Тишева (София, България)

проф. д-р Красимира Алексова (София, България)

проф. д-р Петър Сотиров (Люблин, Полша)

проф. д-р Хетил Ро Хауге (Осло, Норвегия)

доц. д-р Анелия Петкова (Велико Търново, България)

 

 

Всеки отделен том има оперативна редколегия.