Journal Proglas
“ST. CYRIL AND ST. METHODIUS” UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO - UNIVERSITY PRESS

Review: Хуморът в диалога между културите


Authors:
Lyudmila Ivanova St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria

Pages: 167-171

Abstract:

Сборникът със студии на автори от Германия, Австрия и България заслужава внимание като опит за превръщане на хумора в обект на междукултурни изследвания. Неговото предизвикателство се крие в противоречивата му природа като културна универсалия и като културноспецифичен феномен, като личностна особеност и като колективна нагласа. Значимостта му се основава на базисните функции (емотивна, когнитивна и комуникативна), които го превръщат в своеобразен мост в междуличностната и междукултурната комуникация. Комплексността му се отразява не само в жанровото разнообразие сборника – литературоведски и културоведски изследвания, есета, дидактически и лингвистични ракурси към проблематиката, а и в различните отправни точки на авторите, разсъждаващи за ролята му не само в собствената, но и в чуждата култура.

Keywords:


Download


853 downloads since 26.5.2017 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / Singapore / Sweden / Ukraine / United Kingdom / United States
  • © ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO 2016 - 2024