СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2367-8585 (Online)
ISSN: 0861-7902 (Print)
Лиценз: CC BY-NC-ND

Проглас


„Проглас“ е рецензирано научно списание, издание на Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Излиза от 1992 г., два пъти годишно: кн. 1 – месец юни; кн. 2 – месец декември. Всички материали, публикувани в списанието, се проверяват за плагиатство и преминават през процедура на двойно анонимно рецензиране със стриктно придържане към нормите на публикационната етика. В редколегията на списанието членуват чуждестранни и български учени с доказана международна цитируемост.

Цели и обхват на списанието

Списанието публикува оригинални статии по лингвистични, литературоведски и културологични теми. Целта му е да допринесе за развитието на научното познание в областта на лингвистиката, литературознанието, културологията, както и в теорията и практиката на образованието в тези области. Във всяка книжка се публикуват статии по предварително обявена тема. В рубрика „Varia“ се публикуват материали и по предложени от авторите конкретни проблеми, които са извън водещата тема на броя, от посочените области. В рубриките „Рецензии и отзиви“ и „Хроника“ се приемат за публикуване рецензии и отзиви за значими трудове, посветени на лингвистична, литературоведска, културологична проблематика, както и информация за научни събития, свързани с тази проблематика. Всички отпечатани материали са с отворен достъп.

Списанието е отворено и за външни за Великотърновския университет български и чуждестранни автори. За да бъдат привлечени повече чуждестранни автори и публикуваните материали да достигнат до по-широка научна аудитория, от 2020 г. „Проглас“ приема материали както на български, така и на руски и английски език.

Теми на следващите броеве:

  • кн. 2/2021  Съвременни филологически предизвикателства

  • кн. 1/2022   Трансформации – езикови, жанрови, медийни

Списание „Проглас” притежава лиценз тип: CC BY-NC/ Attribution-NonCommercial-NoDerivs

За публикуването в списание „Проглас”  не се изисква такса от авторите.

Публикуваните броеве на списанието са на сводобен достъп. 

Списанието е реферирано и индексирано в:Erih Plus                             

              

                    

                           

      

ESJICitefactor ;ICI;WCOSJ