СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2367-8585 (Online)
ISSN: 0861-7902 (Print)
Лиценз: CC BY-NC-ND

Проглас


„Проглас“ е рецензирано научно списание, издание на Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Излиза от 1992 г., два пъти годишно: кн. 1 – месец юни; кн. 2 – месец декември. Всички материали, публикувани в списанието, се проверяват за плагиатство и преминават през процедура на двойно анонимно рецензиране със стриктно придържане към нормите на публикационната етика. В редколегията на списанието членуват чуждестранни и български учени с доказана международна цитируемост.

 

Цели и обхват на списанието

 

Списанието публикува оригинални статии по лингвистични, литературоведски и културологични теми. Целта му е да допринесе за развитието на научното познание в областта на лингвистиката, литературознанието, културологията, както и в теорията и практиката на образованието в тези области. Във всяка книжка се публикуват статии по предварително обявена тема. В рубрика Varia се публикуват материали и по предложени от авторите конкретни проблеми, които са извън водещата тема на броя, от посочените области. В рубриките Рецензии и отзиви и Хроника се приемат за публикуване рецензии и отзиви за значими трудове, посветени на лингвистична, литературоведска, културологична проблематика, както и информация за научни събития, свързани с тази проблематика. Всички отпечатани материали са с отворен достъп.

Списанието е отворено и за външни за Великотърновския университет български и чуждестранни автори. За да бъдат привлечени повече чуждестранни автори и публикуваните материали да достигнат до по-широка научна аудитория, от 2020 г. „Проглас“ приема материали както на български, така и на руски и английски език на еmail: proglas@live.uni-vt.bg.

 

Теми на следващите броеве:

1/2024 – Културна памет и идентичност

 

Списанието е на свободен достъп.

Не се изискват такси от авторите за публикуване.

Списанието е лицензирано: CC BY-NC-ND/ Attribution-NonCommercial-NoDerivs

 

Финансиране

 

Списанието се финансира от бюджета на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и от проектна дейност.

Кн. 1 и 2/2018 г. – съфинансирани от Фонд „Научни изследвания“ в рамките на конкурс „Българска научна периодика – 2018 г.“ (Договор № ДНП06/46 от 20.12.2017 г.)

Кн. 1 и 2/2019 г. – съфинансирани от Фонд „Научни изследвания“ в рамките на конкурс „Българска научна периодика – 2019 г.“ (Договор № КП-06-НП/64 от 13.12.2018 г.)

Кн. 1 и 2/2021 г. – съфинансирани от Фонд „Научни изследвания“ в рамките на конкурс „Българска научна периодика – 2021 г.“ (Договор № КП-06-НП2/7 от 02.12.2020 г.)

Кн. 1 и 2/2022 г. – съфинансирани от Фонд „Научни изследвания“ в рамките на конкурс „Българска научна периодика – 2022 г.“ (Договор № КП-06-НП3/18 от 15.11.2021 г.)

Кн. 1 и 2/2023 г. – съфинансирани от Фонд „Научни изследвания“ в рамките на конкурс „Българска научна периодика – 2023 г.“ (Договор № КП-06-НП4/76 от 16.12.2022 г.)

Кн. 1 и 2/2024 г. – съфинансирани от Фонд „Научни изследвания“ в рамките на конкурс „Българска научна периодика – 2024 г.“ (Договор № КП-06-НП5/23 от 30.11.2023 г.)

 

Списанието е реферирано и индексирано в:


     Erih Plus          

                  

               

               

 

DOAJ, EBSCOCiteFactor, ICISudoc