СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2367-8585 (Online)
ISSN: 0861-7902 (Print)
Лиценз: CC BY-NC-ND

Проглас


Списанието е издание на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Излиза от 1992 г., два пъти годишно и публикува оригинални статии на български език по лингвистични, литературоведски и културоведски теми, както и рецензии. Всяка книжка е на свободен достъп на http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/arch.aspx.

В редколегията на списанието членуват чуждестранни и български учени с доказана международна цитируемост.

Авторите на ръкописи подписват декларация за спазване на Етичните правила на списанието, поместени на сайта му. Всяка от публикуваните статии се одобрява чрез проверка за плагиат и двойно анонимно рецензиране. 

За списание „Проглас“ можете да се абонирате:

  • В Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“,  гр. Велико Търново, ул „Теодосий Търновски“ № 2, тел:  0879043720
  • Чрез заявка на e-mail: d.m.dimitrova@ts.uni-vt.bg
  • Чрез Доби Прес ЕООД на тел. (02) 963 30 81; (02) 963 30 82

Списанието е реферирано и индексирано в:


Erih Plus            

                       

                  

               

EJL;ESJICitefactor ;ICI;WCOSJ