Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: (Online)
ISSN: (Print)
Лиценз:

Търновска книжовна школа


 

Медиевистични интердисциплинарни проучвания на Научноизследователския център „Търновска книжовна школа“ към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

 

Търновска книжовна школа е академично издание, поддържано от Научноизследователския център „Търновска книжовна школа“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=1173&zid=146). Излиза веднъж на четири години.

 

 

 

 

В изданието се публикуват оригинални статии на различни езици в следните медиевистични направления:

  • Литературознание
  • Езикознание
  • История. Археология
  • Философия. Богословие. Изкуствознание
  • Фолклористика

 

Сборниците Търновска книжовна школа съдържат доклади от поредицата международни научни симпозиуми „Търновска книжовна школа” – най-стария и авторитетен форум на българската и световната старобългаристика. Първият симпозиум е проведен през 1971 г. под егидата на ЮНЕСКО, а първият сборник с материали излиза през 1976 г. Сборниците Търновската книжовна школа са сред най-цитираните издания в областта на старобългаристиката и на проучванията върху средновековната българска духовна и материална култура от нейния предтърновски и търновски период, както и тези върху културните и литературните връзки между Византия, България и православния славянски свят.

 

Основната цел на Търновска книжовна школа е да публикува научни изследвания на български и чуждестранни изследователи в областта на интердисциплинарната медиевистика за изследване на културно-историческото наследство от Второто българско царство.

 

В редакционната колегия на изданието са привлечени български и чужди учени с доказан международен авторитет. Преди публикуване в изданието всички текстове се проверяват за плагиатство и преминават през процедура на двойно анонимно рецензиране със стриктно придържане към нормите на публикационната етика.

 

Изданието е реферирано и индексирано в: