Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В „ТЪРНОВСКА КНИЖОВНА ШКОЛА“

Настоящият Етичен кодекс регламентира етичните стандарти, към които трябва да се придържат всички участници в процеса на издаване на „Търновска книжовна школа“, издание на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Те съответстват на утвърдените международни стандарти за публикационна етика и целят постигането на високо качество на издаваните научни трудове. Редакционната колегия на  „Търновска книжовна школа“ приема и се придържа към принципите на публикационна етика, приети от международната научна общност и отразени в препоръките на Комитета за публикационна етика (Committee on Publication Ethics (COPE), който е нестопанска организация, чиято мисия е да определи най-добрите практики в етиката на научното публикуване и да подпомогне редакторите и издателите за тяхното постигане.

От всички участници в процеса на издаване се очаква да изпълняват своите задължения в съответствие с принципите на професионалната етика в следните основни насоки.

Задължения на издателя (Издателството на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Издателят извършва предпечатната подготовка на всеки брой на списанието. Той извършва и последната редакция и коректура на предложените материали. Предоставя на авторите възможност да се запознаят с подготвения за публикуване материал и внася необходимите корекции.

Издателят публикува списанието на електронен и хартиен носител. Предоставя полагащия се книжен брой на списанието на всеки от авторите, както и на всеки от членовете на международната редколегия.

Издателят подпомага съставителите на броя, като ги консултира по възникнали в хода на работния процес въпроси. Подпомага редколегията при разработване на проекти за развитие на списанието. Издателят подпомага и процеса на индексиране на списанието в международни бази данни.

Задължения на редакторите

Редакторите на списание „Проглас” вземат решение за публикуване на ръкописите въз основа на тяхната научна стойност (оригиналност, яснота, актуалност, релевантност) без оглед на пол, раса, етнически произход, политическа или религиозна философия, социална или институционална принадлежност на автора / авторите. Всички решения за редактиране или публикуване на текстове се вземат от екипа на списанието, без допускане на влияние от каквато и да е друга страна.

Редакторите гарантират, че всички постъпили ръкописи преминават през процедура на анонимно рецензиране от двама рецензенти, експерти в съответната област. При необходимост ръкописът се дава за оценка на трети рецензент в качеството на арбитър. В този процес се гарантира анонимността на страните. Решението за публикуване се основава на качествата на ръкописа, за което се съди по мнението на рецензентите. Взема се под внимание и съответствието на ръкописа на научния профил на списанието и на обявената тема на съответния брой. Редакционната колегия уведомява автора за взетото решение. Всички депозирани материали, преди да бъдат предадени за двойно сляпо рецензиране, преминават през проверка за плагиатство, осъществена чрез програмата PlagScan. Проверката за плагиатство се извършва съобразно приетите от ВТУ правила.

Редакционната колегия няма право да разкрива никаква информация относно представен ръкопис на никого другиго освен на тези, които пряко участват в процеса на оценяване и публикуване.

Редакционната колегия няма право да използва или предоставя на трети страни непубликувана информация от ръкопис без писменото съгласие на авторите. Информацията, получена в резултат на работата с ръкописа, се счита за поверителна и няма да бъде използвана в ничия лична полза.

Редакторите ще реагират на евентуално неправомерно поведение и ако това е необходимо, ще предприемат съответните мерки – корекция, изтегляне, изразяване на загриженост или друга бележка, ако е уместно.

За всички други въпроси, некоментирани тук, редакционната колегия се ръководи от публикуваните от Комитета по етика на научните публикации (Committee on Publication Ethics (COPE)) препоръки: Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors

Задължения на рецензентите

Всеки материал се рецензира от двама рецензенти, които нямат информация за автора. Двойното анонимно рецензиране е важен момент за осигуряване на качествена публикационна дейност. То подпомага редакторите при вземане на редакторски решения и чрез редакторска комуникация с авторите може да помогне за подобряване на ръкописите.

Всеки, който е получил предложение да бъде рецензент и прецени, че не е достатъчно квалифициран да рецензира даден ръкопис, или знае, че рецензирането в установените срокове ще му бъде невъзможно, трябва своевременно да уведоми главния редактор и да откаже рецензирането.

Всички ръкописи, получени за рецензиране, са поверителни документи и трябва да се третират като такива. Те не трябва да бъдат показвани или обсъждани с други, освен с разрешение от главния редактор (при изключителни или конкретни обстоятелства). Това важи и за тези, които отказват да рецензират ръкописите.

Рецензирането трябва да се основава на обективни критерии. Направените бележки трябва да бъдат формулирани ясно с подкрепящи аргументи, така че авторите да ги използват за подобряване на ръкописите си. Рецензентите трябва да преценят обхвата на цитираната литература с оглед на неговата достатъчност.

Непубликувани материали, за които се съобщава в представен ръкопис, не трябва да се използват от рецензента в негово собствено изследване без изричното писмено съгласие на автора. Приоритетна информация или идеи, получени при рецензирането, не трябва да

се разгласяват и да се използват за извличане на собствена полза. Рецензентите не трябва да разглеждат ръкописи, във връзка с които те имат конфликт на интереси, произтичащ от конкуренция, сътрудничество или други взаимоотношения или връзки с автори или институции, свързани със статията.

За всички други въпроси, некоментирани тук, рецензентите следва да се ръководят от публикуваните от Комитета за публикационна етика (Committee on Publication Ethics (COPE)) препоръки: Ethical guidelines for peer reviewers

Задължения на авторите

Авторите трябва да представят точно описание на извършената работа, както и обективна оценка за нейното значение. Статията трябва да съдържа достатъчно детайли и позовавания, за да позволи на други учени да проверят и потвърдят представените факти и източници. Фалшифицираните или умишлено неточни твърдения се оценяват като неетично поведение и са неприемливи.

Авторите могат да бъдат помолени да предоставят на редакцията първични данни, свързани със статията. Те трябва да имат готовност да гарантират достъпа до тези данни на други учени и изследователи след публикуване на статията при условията на спазване на авторските права и собственост върху първичната информация.

Авторите са задължени да участват в процеса на анонимното рецензиране и да отговарят своевременно на възможни запитвания от страна на редакторите във връзка с първичните данни, разяснения по текста или авторски права. Авторите трябва да коригират и отново да изпратят своя ръкопис след съобразяване с дадените коментари и препоръки.

Авторите трябва да гарантират, че са написали изцяло оригинален труд, а ако са използвали чужд, то той трябва да бъде цитиран. Плагиатството във всичките му форми (представяне на чужд труд като свой, парафразиране на съществени части от чужд труд без посочване на автора му, представяне на резултати от чужди изследвания като свои и др.) представлява неетично публикационно поведение и е неприемливо.

Едновременното предоставяне с цел публикуване на един и същ ръкопис на повече от един издател представлява неетично публикационно поведение и е неприемливо.

Авторите трябва да разкриват съответните източници на финансиране и всички съществуващи или потенциални конфликти на интереси, като използване на чужд труд, консултации, платени хонорари, експертни оценки и др. Наличието на потенциален конфликт на интереси трябва да бъде оповестено възможно най-рано.

Ако автор открие значителни грешки или неточности в собствения текст, негово задължение е незабавно да уведоми редакторите и да си сътрудничи с тях, за да бъдат направени необходимите корекции или при необходимост да бъде оттеглена статията.