СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изисквания

ЕТИЧНИ НОРМИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪТРУДНИЦИТЕ НА СПИСАНИЕ „ИЗДАТЕЛ“

1. Редакцията не публикува материали, които целят уронване престижа на други автори, сътрудници или частни лица, както и на институции.

2. Приема статии в обем 8 – 10 страници, с големина 14 pt (30 реда на страница; 60 знака за ред), с резюме 5 – 8 реда на английски език и ключови думи (също на английски). Библиографският списък освен на български, се приема с транслитерация на латиница.

3. Илюстрациите се приемат на jpeg формат (не повече от 3 бр. за един авторов текст).

4. Научните съобщения, рецензиите и отзивите се приемат в обем до 5 страници (14 pt, при същия стандарт и изисквания за транслитерация на библиографския списък).

5. Хонорари не се изплащат. [Not paid royalties to the authors and the Editorial Board].

6. Авторите получават авторски екземпляр от съответната публикация.

7. Последните годишнини се представят в електронен вид на PDF формат на сайта на УниБИТ.