БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етичен кодекс

Сборник "Българите в Северното Причерноморие" има за своя основна цел да допринася за научното развитие в областта на историческото познание, като в същото време е стожер на спазването на общоприетите и според нас задължителни на науката етични правила и критерии. Във връзка с това  Редакционната колегия се е ангажирала с ясна политика на придържане към установени етични принципи и норми, отнасящи се до ангажираните към издаването на сборник с материали от конефернециите "Българите в Северното Причерноморие" страни: автори, рецензенти, гл. редактор и редакционна колегия, издател.

Основните етични принципи, чието спазване е задължително за всички страни, участващи в процеса на публикуване и издаване на списанието, са следните:

 1. Коректност и почтеност по отношение на данни, резултати, методи, процедури и правила за публикуване;
 2. Непредубеденост и обективност при анализа и интерпретирането на данните от изследванията;
 3. Недопустимост на всякакъв вид фалшифициране на данни, включително чрез манипулирането им за получаване на желани резултати или чрез предоставяне на измислени и неистински резултати;
 4. Отговорност за публикуване на материали, които допринасят за напредъка на науката и образованието, а не единствено за трупане на „кухи“ публикации от авторите и за развитието на собствената им кариера;
 5. Пълен отказ от проява на лично отношение или предубеденост към хора, научни тези, идеи и данни;
 6. Уважение към интелектуалната собственост, съобразяване с авторските права и нетърпимост към плагиатството във всичките му форми (включително чрез използването на идеи, резултати и др. подобни, които принадлежат на автори, чието авторство не е посочено);
 7. Ненамеса на финансови или други интереси;
 8. Конфиденциалност по отношение на лични, фирмени и други данни и информация, нормативно попадащи под режим на закрила;
 9. Не се толерира наличието на конфликт на интереси при изпълнение на задълженията, водещ до необективност, злонамереност или пристрастие поради несъвместимост на личните и професионални интереси;
 10. Не се допуска публикуването на материали, които са несъвместими с изискванията за научност, безпристрастност и спазване на езиковите норми;
 11. Не се толерира дублирането на публикации в различни списания, издания или форуми от страна на авторите и съответно такива дублиращи се публикации няма да се приемат в сборник с материали от конефернециите "Българите в Северното Причерноморие"

Етичните правила са приети от Редакционната колегия на сборник с материали от конефернециите "Българите в Северното Причерноморие". Те са постоянно действащи норми и тяхното спазване е задължително от всички страни в процеса на публикуване и издаване на списанието.