STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2534-9236 (Online)
ISSN: 2534-918X (Print)
Лиценз: CC BY-NC-ND

STUDIA PHILOLOGICA


Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis е академично издание на Филологическия факултет, което продължава предшестващите го:

 

1) Трудове на Висшия педагогически институт „Братя Кирил и Методий“ във Велико Търново // Travaux de L’ecole normale superieure Cyrille et Methode – V. Tirnovo (1964–1968), ISSN 0564-5468;

2) Трудове на Висшия педагогически институт „Братя Кирил и Методий“ (1970), ISSN 0205-2709;

3) Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Филологически факултет // Travaux de L’universite St. St. Cyrille et Methode de Veliko Tirnovo. Faculte de philologie (1973–2007), ISSN 0204-6369.

 

Studia Philologica поддържа разнообразна и актуална тематика на изследванията. В изданието се публикуват оригинални статии на различни езици в следните области: хуманитаристика, филология, език и общество, езици и култури, литератури и култури, комуникации и медии, дидактика и методика, теория и практика на превода, съпоставителни и интердисциплинарни аспекти на изследванията в областта на езиците, литературите, комуникациите. От момента на създаването до днес Studia Philologica работи за научното израстване на академичния състав на Филологическия факултет и за развитие на научното познание в областта на лингвистиката, литературознанието, теорията и практиката на превода, културологията, съвременните методи на преподаването на чужд език и др. Изданието публикува изследвания на български и чуждестранни изследователи и се стреми към висок професионализъм и утвърждаване като научно издание със задълбоченост и тематично разнообразие на публикуваните материали.

В редакционната колегия на изданието са привлечени български и чуждестранни учени с доказан международен авторитет. Всяка статия преминава през двойно рецензиране. Преди публикуване в изданието всички текстове се проверяват за плагиатство и преминават през процедура на двойно анонимно рецензиране със стриктно придържане към нормите на публикационната етика.

 

Всички материали, публикувани в Studia Philologica, са с отворен достъп.

 

 

Изданието е реферирано и индексирано в: