СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изисквания

Изисквания

 

Всички предложени за публикуване авторски материали (статии, рецензии и научни съобщения) се обсъждат на заседание на редколегията на списание „DE JURE”. Материалите трябва да отговарят на изискването за оригиналност – т.е. да не са вече отпечатвани и да не са под печат в друго периодично издание до момента на предаването им.

Материалите се депозират в деканата на Юридическия факултет на ВТУ „Св. Кирил и Методий” (ул. „Христо Ботев” № 19) до 1 април за брой № 1/30 септември за брой № 2. Прилагат се два екземпляра на статията на хартиен носител, както и копие на електронен носител (CD или DVD). Предаването на диск може да бъде заменено от изпращане по електронен път на e-mail адреса на списанието (boby_1981@abv.bg).

Всички текстове трябва да бъдат в Microsoft Word, с номерирани страници, като се използва шрифт Times New Roman, кегел 12, междуредие – 1,5. Отстъп на първия ред на параграф – 10 мм; разстояние от параграф до съседните (Before и After) за целия текст – 0.

Всеки авторски материал трябва да бъде разпечатан в два екземпляра, формат А4, полета: ляво – 20 мм, дясно – 20 мм, горно – 15 мм, долно – 35 мм, Header – 12,5 мм, Footer – 12,5 mm.

Фигурите са центрирани, номерирани и озаглавени, размер на шрифта - 1. Разположението спрямо текста е: “Layout: In line with text”.

Таблиците са центрирани спрямо текста, номерирани и озаглавени. Заглавието на таблицата е с размер на шрифта 11, ляво подравнено спрямо рамката и и е неразделна част от нея (например, поместено в първия ред на таблицата).

На първа страница се посочват детайли за връзка с автора: електронна поща и телефон.

Обемът на представените за печат статии не може да надхвърля 15 стандартни машинописни страници (А4 – 1800 знака/стр.)

Заглавие на материала: на български език, и преведено на английски език с Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегел 16, междуредие – 1,5.

Имената на автора, изписани на кирилица и на латиница, Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегел 14, междуредие – 1,5. Под линия с индекс * се посочва месторабота, длъжност и научна степен на български и на английски език.

Ключови думи на български и английски език на брой до 10, Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегел 12, междуредие – 1,5.

Всеки материал (с изключение на научните съобщения и рецензиите) трябва да бъде придружен от резюме на български и английски език в обем до 350 думи в Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегел 12, междуредие – 1,5.

Цитираната литература да се извежда от автора в края на текста отделно от бележките под линия, като пълна библиография на български език, изписана на кирилица и на латиница съгласно правилата за транслитерация

Цитираните литературни източници се подреждат в списък според изискванията на БДС както следва:

* Книги: Фамилия на автора, инициали (ако има и други автори, те се записват с инициали, последвани от фамилия). Наименование на книгата. Място на издаване, издателство, година, страници.

* Статии от списания: Фамилия на автора, инициали (ако има и други автори, те се записват с инициали, последвани от фамилия). Наименование на статията. Наименование на списанието, година, номер на книжката, страници.

* Статии (доклади) от сборници: Фамилия на автора, инициали (ако има и други автори, те се записват с инициали, последвани от фамилия). Наименование на статията (доклада). В: Наименование на сборника. Място на издаване, издателство, година, страници.

* Речници: Наименование на речника. Място на издаване, издателство, година, том.

 

ПРИМЕР:

[1] Дерменджиев, И., Д. Костов, Д. Хрусанов. Административно право. С., Сиби, 1999

[2] Baumann, W., B. Herberg. Papierchemikalien. Berlin, Springer-Verlag, 1994, pp. 305.

[3] Мончев, Н. М. Качества на информационните ресурси – наукометричен подход за оценка. Наука, 2000, № 2, стр. 9-14.

[4] Милчева, К. Юридическите лица като субекти на административнона¬казателната отговорност по ЗАНН и на гражданската конфискация по ЗОПДНПИ (ЗОПДИППД). De jure, № 5, 2012, с. 13-20

[5] Григорова, М. Л. Цветни стилистични тропи в езика на периодичния печат. В: Социолингвистика и комуникация. С., Университетско изд., 1995, с. 122-128

[6] Речник на българския език. С., изд. на БАН, 1975, т. 1.

[7] United Nations e-Government Survey 2008. From e-Government to Connected Governance / Department of Economic and Social Affairs. Division for Public Administration and Development Management. New York, 2008 [on-line]. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan028607.pdf