СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

 

Главен редактор:

Цветан Георгиев СИВКОВ (проф. дн във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, катедра „Публичноправни науки“) – административно право, административен процес, местно управление, административно наказване; е-mail: t.sivkov@ts.uni-vt.bg

 

Секретари:

Борислав Спиридонов БОРИСОВ (гл. ас. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, катедра „Частноправни науки“) – граждански процес, медиация, алтернативно разрешаване на спорове; https://orcid.org/0000-0002-7728-3235e-mail: borislav.borisov@ts.uni-vt.bg

Илмира Мирославова ИЛИЕВА (гл. ас. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, катедра „Наказателноправни науки“) – наказателен процес, наказателно право; https://orcid.org/0000-0003-4086-8704e-mail: i.ilieva@ts.uni-vt.bg

 

Вътрешни членове:

Борис Владимиров ВЕЛЧЕВ (проф. дн във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, катедра „Наказателноправни науки“) – наказателно право, международно наказателно право; https://orcid.org/0000-0003-3147-6469e-mail: b.velchev@ts.uni-vt.bg

Георги Иванов МИТОВ (проф. дн във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, катедра „Наказателноправни науки“) – наказателен процес, изпълнение на наказанията, международен наказателен процес; https://orcid.org/0000-0003-1973-0268e-mail: g.mitov@ts.uni-vt.bg

Иван Петров ВИДОЛОВ (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, катедра „Наказателноправни науки“) – криминалистика, разследване, съдебни експертизи, обществен ред и сигурност; https://orcid.org/0000-0003-4651-0244; e-mail: i.vidolov@ts.uni-vt.bg

Камелия Николаева ЦОЛОВА (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, катедра „Частноправни науки“) – гражданскопроцесуално правоe-mail: k.colova@ts.uni-vt.bg

Мариета Христова РАБОХЧИЙСКА (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, катедра „Публичноправни науки“) – международно публично право и международни отношенияe-mail: m.raboh@ts.uni-vt.bg

Станислав Кръстев КОСТОВ (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, катедра „Публичноправни науки“) – право на Европейския съюзe-mail: s.kostov@ts.uni-vt.bg

Янка Тенева ТЯНКОВА-ТОДОРОВА (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, катедра „Частноправни науки“) – търговско и застрахователно право, търговска несъстоятелност, гражданско право, медиация, клинично обучение; https://orcid.org/0000-0002-1955-034Xe-mail: y.tyankova@ts.uni-vt.bg

 

Чуждестранни членове:

Анита РОДИНА (доц. д-р в Латвийския университет, Рига, Република Латвия) – права на човека и демокрацияhttps://orcid.org/0000-0001-6611-6717e-mail: anita.rodina@lu.lv

Борче ДАВИТКОВСКИ (проф. д-р в Университет „Св. Кирил и Методий“ в Скопие, Република Северна Македония) – административно право, публична администрация; e-mail: b.davitkovski@pf.ukim.edu.mk

Валентина ТЕРЕНТИЕВА (проф. дн във Восточно-Сибирская открытая Академия, Красноярск, Руска федерация) – индивидуален човешки стил – система от невропсихологични, психологически и социални характеристики; влиянието на индивидуалния стил на предмета върху избора и решаването на професионални и житейски задачи; анализ (оценка) на ефективността на управлението и индивидуалния стил на служителя 

Георги АВОРНИК (проф. дн в Молдовския държавен университет, Кишинев, Република Молдова) – административно право; https://orcid.org/0000-0002-2673-4331e-mail: avornic@yahoo.fr

Елена САФРОНОВА (проф. дн в Белгородския държавен изследователски институт, Белгород, Руска федерация) – конституционно право; международно право;  права на човека; https://orcid.org/0000-0002-0335-9890

Мартин ГРАМАТИКОВ (д-р в института „Хийл“, Хага, Нидерландия) – публична администрация, достъп до правосъдие, правна помощ и разрешаване на спорове; e-mail: martin.gramatikov@hiil.org

Раиса ГРЕКО (проф. дн в Университета за европейски политически и икономически науки „Констатин Щере“, Кишинев, Република Молдова) – наказателно право и криминология; https://orcid.org/0000-0003-4505-9930

Юрий БОШИТСКИЙ (проф. д-р в Киевския университет по право, Република Украйна) – права на интелектуална собственост, авторски права, права върху обекти на индустриална собственост

 

 

Адрес на редколегията:

5000 Велико Търново

бул. Христо Ботев“ № 19

Юридически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

E-mail: boby_1981@abv.bg; uf@uni-vt.bg