СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2534-8418 (Online)
ISSN: 1310-2141 (Print)
Лиценз: CC BY-NC-ND

Епохи


Списание „Епохи“ е интердисциплинарно, рецензирано академично списание с научен и научно-образователен характер, което се издава от 1993 г. от Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Неговото предназначение е да съдейства за научното развитие в областта на историята, географията и сходните на тях науки, както и на теорията и практиката на образованието в горепосочените области.

В две книжки годишно се публикуват резултати от научните изследвания на представители на академичните среди, статии по различни значими и актуални проблеми с теоретична, аналитична или емпирична насоченост в следните рубрики: студии, статии и съобщения, рецензии и отзиви и др. В изданието могат да бъдат публикувани също и различни научно-методични материали, касаещи проблеми на обучението във висшите училища, най-вече в областта на историята, но и на други направления от хуманитаристиката, застъпени в профила на факултета.

Списанието е отворено и за външни за университета автори (български и чуждестранни), чиито материали съответстват на тематичната насоченост и възприетите изисквания за публикуване. С оглед осигуряването на по-широка трибуна сред международната научна общност, статутът на списанието допуска публикуваните материали да бъдат на български, английски, френски, немски или руски език.

Списание „Епохи“ има за своя основна цел да допринася за научното развитие в областта на историческото познание, като в същото време е стожер на спазването на общоприетите и според нас задължителни на науката етични правила и критерии. Във връзка с това Редакционната колегия на списанието се е ангажирала с ясна политика на придържане към установени етични принципи и норми, отнасящи се до ангажираните към издаването на сп. „Епохи“ страни: автори, рецензенти, гл. редактор и редакционна колегия, издател. Към списанието има Борд от анонимни и независими рецензенти. Всички постъпили материали, след преминаване през PlagScan, се насочват към двойно сляпо анонимно рецензиране (double-blind), като рецензентите се избират на случаен принцип от главния редактор на списанието, неговите заместници и научния редактор. Списанието е на отворен достъп и с оглед осигуряването на по-широка трибуна сред международната научна общност, се допуска публикуваните материали да бъдат на български, английски, френски, немски или руски език.

Списание „Епохи“ / Epohi [Epochs] има тип лиценз: CC BY-NC-ND / Attribution-NonCommerce-NoDerivs.

Моля, изпратете вашият материал на поне един от следните имейл-адреси:

epohi@uni-vt.bg
kanev_nikolay@hotmail.com
st_iordanov@yahoo.com

 

 

Списанието е реферирано и индексирано в:


Erih Plus                       

                  

                   

                           

COBISSICICitefactor WCOSJSUDOC