СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2534-8418 (Online)
ISSN: 1310-2141 (Print)
Лиценз: CC BY-NC-ND

Епохи


Лиценз: CC BY-NC-ND 

Списание „Епохи“ е реферирано и индексирано в:

ERIH Plus 

CEEOL 

ResearchBib

DRJI

WorldCat

COBISS

GIF

ROAD Directory 

OAJI

EJL

ESJI 

Rootindexing

MIAR

ICI

Citefactor 

WCOSJ

SUDOC

Списание „Епохи“ има за своя основна цел да допринася за научното развитие в областта на историческото познание, като в същото време е стожер на спазването на общоприетите и според нас задължителни на науката етични правила и критерии. Във връзка с това Редакционната колегия на списанието се е ангажирала с ясна политика на придържане към установени етични принципи и норми, отнасящи се до ангажираните към издаването на сп. „Епохи“ страни: автори, рецензенти, гл. редактор и редакционна колегия, издател.

Моля, изпратете вашият материал на поне един от следните имейл-адреси:


epohi@uni-vt.bg
kanev_nikolay@hotmail.com
st_iordanov@yahoo.com