СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

 

Главен редактор:

Николай  КЪНЕВ (доц. д-р, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)–политическа, културна и социално-икономическа история на Византия и Балканите; история на средновековна Европа; византийска рангова йерархия; сфрагистика; просопография; идеология на властта; историческа демография; историческа география

 

Зам.-главен редактор:

Пламен ПАВЛОВ (проф. д-р, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)история на Византия и Балканите; средновековна българска история; културна история; културно-историческо наследство; средновековните номади; българите в чужбина; история на България; история на старобългарската литература

 

Редакционен секретар:

Стефан ЙОРДАНОВ (доц. д-р, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)история на Стария свят; тракология; средновековна българска история; потестарно-политическа етнология; държавообразувателни и ранна държава в древността, средновековието и традиционните общества; българско Възраждане; Захари Стоянов  история на българската култура, културно-историческо наследство и културен туризъм

 

Членове:

Айше КАЯПЪНАР (проф. д-р, Университет „Намък Кемал“–Текирдаг, Турция)–история на Османската империя; история на балканските народи; история на Турция; стопанска история; историческа демография; история на културно-религиозния живот в Балкано-Анатолийския регион; изворознание

Васил ГЮЗЕЛЕВ (акад. проф., Българска академия на науките и Асоциация на византинистите и медиевистите в България)–история на Византия и Балканите; средновековна българска история; културна история; изворознание; документалистика и архивоведение 

Дан ДАНА (ст.н.с I с.т д-р, Национален център за научни изследвания–Париж, Франция)–гръцка и латинска епиграфика; тракийска, гръцка и латинска ономастика; антична история; тракология; изворознание и историография; история на религиите 

Димитриос ГОНИС (проф. дн, Атински университет–Атина, Гърция)–църковна история; теология; балканска история

Мария ИВАНОВА (проф. д-р, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)–етнология и културна антропология; българска традиционна социално-нормативна култура; традиционна народна култура на балканските народи; историография; материална и духовна култура 

Маха Абделлатиф Абделмагуид АЛСИГУИНИ (проф. д-р, Университет на Мансура, Египет)–култура, литература и история на Франция и Египет; културна история; Близък Изток; интеркултурни и междурелигиозни връзки и взаимоотношения; културно-историческо наследство

Милко ПАЛАНГУРСКИ (проф. дин, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)политическа история на България в периода XIX–XX в.; развитие на конституционната система; партийно-политическа история; стопанска история; просопография на новото време; история на дипломатическите отношения

Мирослав ЛЕШКА (проф. дн, Лодзки университет–Лодз, Полша)средновековна история; история на Византия и Балканите; българо-византийски политически и културни и връзки; културна история; идеология на властта

Петко ПЕТКОВ (проф. д-р, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)нова история на България (ХVІІІ–ХХ в.); отношения между Българската православна църква и държавната власт през ХIХ и началото на ХХ в.; българският конституционализъм през ХІХ и началото на ХХ век; история на българската култура; културно-историческо наследство и културен туризъм

Роберт МИХАЙЛОВСКИ (ст.н.с д-р, Университет „Ла Троб“–Мелбърн, Австралия)балканска и средиземноморска история; антична история; история на Византия; история на Османската империя; сфрагистика; нумизматика; археология

Румен ЯНКОВ (проф. д-р, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)география на населението и селищата; електорална география; политическа география; физическа география; географски информационни системи

Сверир ЯКОБСОН (проф. д-р, Исландски университет–Рейкявик, Исландия)обща история; културна история; история на науката и интелектуалната мисъл; средновековна история; история на викингите

Татяна ЛЕОНТИЕВА (проф. дфн, Тверски държавен университет–Твер, Русия)нова и най-нова история; история на етно-културните и междурелигиозни отношения; история на Русия; документалистика и архивистика; историческа музеология; културно-историческо наследство на Източна Европа

Томас БОН (проф. д-р, Университет „Юстус Либих“Гисен, Германия)история на града и урбанистични изследвания; история на Източна и Централна Европа; историография; история на гражданското общество и политическите идеи

 

Адрес на редколегията:

доц. д-р Николай Кънев, тел.: 00359 62 618 238, каб. 532 (Ректорат)

Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново

epohi@uni-vt.bg
kanev_nikolay@hotmail.com
st_iordanov@yahoo.com

 

Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново

(тел. 062 618 295)