СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етичен кодекс

Фокус и обхват на списанието

Списание „Епохи“ е научно и научно-образователно списание, което се издава от Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Неговото предназначение е да съдейства за научното развитие в областта на историята, географията и сходните на тях науки, както и на теорията и практиката на образованието в горепосочените области.

Списанието ще се стреми да постигне тези цели като бъде трибуна за научни дискусии, за споделяне на нови идеи и преди всичко – за резултатите от научни изследвания и анализи, както на представителите на академичната общност на ИФ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, така и на учени и преподаватели от цялата страна и от чужбина.

В две книжки годишно се публикуват резултати от научните изследвания на академичния състав, статии по различни значими и актуални проблеми с теоретична, аналитична или емпирична насоченост. В изданието могат да бъдат публикувани също и различни научно-методични материали, касаещи проблеми на обучението във висшите училища, най-вече в областта на историята, но и на други направления от хуманитаристиката, застъпени в профила на факултета. Списанието е отворено и за външни за университета автори (български и чуждестранни), чиито материали съответстват на тематичната насоченост и възприетите изисквания за публикуване.

 

С оглед осигуряването на по-широка трибуна сред международната научна общност, статутът на списанието допуска публикуваните материали да бъдат на български, английски, френски, немски или руски език.

Списание „Епохи“ има за своя основна цел да допринася за научното развитие в областта на историческото познание, като в същото време е стожер на спазването на общоприетите и според нас задължителни на науката етични правила и критерии. Във връзка с това  Редакционната колегия на списанието се е ангажирала с ясна политика на придържане към установени етични принципи и норми, отнасящи се до ангажираните към издаването на сп. „Епохи“ страни: автори, рецензенти, гл. редактор и редакционна колегия, издател.

Основните етични принципи, чието спазване е задължително за всички страни, участващи в процеса на публикуване и издаване на списанието, са следните:

 1. Коректност и почтеност по отношение на данни, резултати, методи, процедури и правила за публикуване;
 2. Непредубеденост и обективност при анализа и интерпретирането на данните от изследванията;
 3. Недопустимост на всякакъв вид фалшифициране на данни, включително чрез манипулирането им за получаване на желани резултати или чрез предоставяне на измислени и неистински резултати;
 4. Отговорност за публикуване на материали, които допринасят за напредъка на науката и образованието, а не единствено за трупане на „кухи“ публикации от авторите и за развитието на собствената им кариера;
 5. Пълен отказ от проява на лично отношение или предубеденост към хора, научни тези, идеи и данни;
 6. Уважение към интелектуалната собственост, съобразяване с авторските права и нетърпимост към плагиатството във всичките му форми (включително чрез използването на идеи, резултати и др. подобни, които принадлежат на автори, чието авторство не е посочено);
 7. Ненамеса на финансови или други интереси;
 8. Конфиденциалност по отношение на лични, фирмени и други данни и информация, нормативно попадащи под режим на закрила;
 9. Не се толерира наличието на конфликт на интереси при изпълнение на задълженията, водещ до необективност, злонамереност или пристрастие поради несъвместимост на личните и професионални интереси;
 10. Не се допуска публикуването на материали, които са несъвместими с изискванията за научност, безпристрастност и спазване на езиковите норми;
 11. Не се толерира дублирането на публикации в различни списания, издания или форуми от страна на авторите и съответно такива дублиращи се публикации няма да се приемат в сп. „Епохи“.

Етичните правила са приети от Редакционната колегия на списание „Епохи”. Те са постоянно действащи норми и тяхното спазване е задължително от всички страни в процеса на публикуване и издаване на списанието.