Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2603-3801 (Online)
ISSN: 2603-3089 (Print)
Лиценз: CC BY-NC-ND

Медии и комуникации на 21. век


 

Лиценз: CC BY-NC-ND

Следващи издания:

2019/3 Журналистика и PR  модели на взаимодействие 

2020/4 Медии и бизнес 

Реферирано и индексирано в: 

ERIH PLUS

ROAD Directory 

DRJI

ESJI

ResearchBib

GIF

Journal Factor

 

Сп. „МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ НА 21. ВЕК“ е издание на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Излиза от 2017 г., един път годишно и публикува оригинални статии на български и английски език по теми, свързани с медиите и комуникациите, връзките с обществеността, рекламата.