Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2603-3801 (Online)
ISSN: 2603-3089 (Print)
Лиценз: CC BY-NC-ND

Медии и комуникации на 21. век


Списание „Медии и комуникации на 21. век“ е научно рецензирано издание на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Излиза от 2017 г. един път годишно в електронен и в печатен формат.

Списанието публикува оригинални научни статии в следните тематични области:

· медии и комуникации,

· журналистика,

· връзки с обществеността,

· реклама.

Целта на списанието е да допринесе за развитието на научното познание в областта на медиите и комуникациите на 21. век, както и в теорията и практиката на образованието в тази област.

Във всеки брой се публикуват статии по предварително обявена тема. В рубрика „Varia“ се приемат материали и по предложени от авторите проблеми, които са извън водещата тема на броя, но са в общия тематичен научен профил на списанието.

Списанието приема за публикация научни статии на български, английски и руски език. Всички материали се проверяват за плагиатство и преминават през процедура на двойно анонимно рецензиране със стриктно придържане към нормите на публикационната етика.

 

Следващи броеве:

2024/8 – Медии и технологии

2025/9 – Медии и общество

 

Авторските права върху изданието принадлежат на Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. Авторските права върху съдържанието на отделните статии принадлежат на техните автори.

Ръкописи се приемат на имейл: media21journal@ts.uni-vt.bg

 

Списанието е на свободен достъп.

Не се изискват такси от авторите за публикуване.

Списанието е лицензирано: CC BY-NC-ND/ Attribution-NonCommercial-NoDerivs

 

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА

Филологически факултет,

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,

ул. „Теодосий Търновски“ 2,

5003 Велико Търново, България

стая 512, тел. +359 62 618 346 media21journal@ts.uni-vt.bg

 

Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

ул. „Теодосий Търновски“ № 2,

5003 гр. Велико Търново

тел. +359 62 618 295

 

Списанието е реферирано и индексирано в:


     Erih Plus          

               

          

          Sudoc