Изисквания

ИЗИСКВАНИЯ към авторите
за техническото оформяне на статиите за публикуване в
СПИСАНИЕ МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ НА 21. ВЕК
21st CENTURY MEDIA AND COMMUNICATIONS JOURNAL
 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 
1. Текстовете са в обем 12–15 стандартни страници (1800 знака на страница) заедно с библиографията, таблиците, фигурите, бележките под черта и приложенията.
2. Структурирането на статията е желателно да следва реда: увод, методи на изследване, резултати, дискусия, заключение, литература.
3. Текстовете да са в Wordtext и в PDFформат; Page Setup–Paper A4; Margins – Top 25, Bottom 25, Left 25, Right 25, Header 12.7 mm, Footer 12.7 mm.
4. Фигурите, илюстрациите и таблиците се представят и отделно от текста, като във файла авторът отбелязва местата им. Препоръчително е те да се представят във формат JPG, в качество, годно за печат.
5. Текстовете се изпращат на адрес: media21journal@ts.uni-vt.bg. Именуването на файла да съдържа името на автора:..._MartinaPetrova
 
ОФОРМЛЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ
 
1. Въвеждаща част
2. Основен текст
3. Литература
4. Приложения (ако има такива)
 
ВЪВЕЖДАЩА ЧАСТ
 
Оформлението се осъществява по зададения по-долу образец (междуредие 1.0) и включва1:
1. Данни за автора – празен ред – заглавие на статията (на езика, на който е публикацията).
2. Празен ред
3. Данни за автора – празен ред – заглавие на статията (на английски език).
4. Празен ред – анотация – празен ред – ключови думи (на английски език).
 
Образец:
Име ФАМИЛИЯ (Times New Roman [regular] 12)
Университет, Град, Държава (Times New Roman [regular] 12)
Служебен e-mail: (Times New Roman [regular] 11)
Празен ред
ЗАГЛАВИЕ (Times New Roman [bold] 12)
Празен ред
Name SURNAME (Times New Roman [regular] 12)
University, Town, State (Times New Roman [italic] 12)
e-mail: (Times New Roman [regular] 11)
Празен ред
PAPER TITLE (Times New Roman [bold] 12)
Празен ред
    Abstract: Please use this template for your abstract, not changing the page, paragraph or font formatting. The abstract should not be longer than 150 words (about 1000 characters with spaces). (Times New Roman [regular] 11)
Празен ред
     Key words: (Times New Roman [bold] 12) Please provide up to 5 key words/ phrases that summarize the main ideas of your paper. (Times New Roman [italic] 12)
Празен ред
 
ОСНОВЕН ТЕКСТ (Times New Roman 12; regular, justified, 1,5 Space, First Line 1,2 cm)
Ако са използвани други шрифтове, те задължително се предоставят като отделни файлове.
Редколегията не носи отговорност за грешки, допуснати от авторите.
Към докторантските разработки да се прилага и писмена препоръка от научния ръководител.
  •  Цитирането и позоваването вътре в текста: (Георгиев 2000: 54);(Culler 1988: 22);(цит. по Георгиев 2000: 54)
При двама или повече автори с еднакви фамилии в една година, те се конкретизират чрез посочване на инициали, напр.: (Георгиев, Ст. 1979: 158). При повече публикации от един автор в една и съща година след годината се добавя индекс с латинска буква, напр.: (Георгиев 1979a: 158), (Георгиев 1979b: 158).
  • Бележките под черта да бъдат разположени на съответната страница, във възходяща номерация (с опция АВ1)
  • Графиките и таблиците да бъдат номерирани и озаглавени.
  • Подчертаванията да бъдат в Italic или в Italic Bold.
  • Празен ред между текста и използваната литература
ЛИТЕРАТУРА // BIBLIOGRAPHY
Оформена в два блока, според азбуката на съответната публикация – на кирилица и на латиница. Вътре в тях подреждането на авторите е по азбучен ред на фамилното име, без номериране, без празни редове между отделните публикации. Всяко библиографско описание на кирилица задължително се транслитерира на латиница!
 
(Образец за монография)
Виденов, Байчев 1999: Виденов, М., Б. Байчев. Великотърновският език. В. Търново:
Абагар. Videnov, Baichev
(Образец за сборник / съавторска, колективна монография)
Мухарска 2001: Мухарска, Р. Род и език. // Теория през границите. Съст. М. Кирова и К.
Славова. София: Полис, 105–120. Muharska …
(Образец за списание)
Русинов 1980 b: Русинов, Р. Бележки за езика на Димитър Миладинов. // Български
език, № 3, 209–211. Rusinov…
Culler 1983: Culler, J. On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism.
London: Routledge, 1983.
Nietzsche 1994: Nietzsche, Fr. Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. //
Werke in drei Bänden, Bd. 1. Frankfurt/M.: Büchergilde Gutenberg, S. 209–287.
 
 
Цитиране на електронен източник
Следва посочените по-горе образци, като се посочва онлайн източникът. В скоби се добавя датата на посещение (8 юли 2018).
 
ПРИЛОЖЕНИЯ
Представят се във възходяща номерация.
 
Кратки бележки за автора – академична степен и звание, актуална справка за автора
(до 300 знака на английски език)