Редакционна колегия

Илиана ПАВЛОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България) – главен редактор,
Фотини ЕГЛЕЗУ (Институт по реторика и комуникационни изследвания, Гърция),
Иво ИНДЖОВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, България),
Зоран ЙОВАНОВИЧ (Университет в Ниш, Сърбия),
Стефан СЕРЕЗЛИЕВ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България),
Христина ХРИСТОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България).
 
 
АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА
Филологически факултет,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
ул. „Теодосий Търновски“ 2,
5003 Велико Търново, България
стая 560, тел. +359 62 618 389
media21journal@ts.uni-vt.bg