Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2603-3801 (Online)
ISSN: 2603-3089 (Print)
Лиценз: CC BY-NC-ND

Медии и комуникации на 21. век


 

Следващи издания:

2020/4 Медии и бизнес 

2021/5 Медийни системи и журналистическа култура

Сп. „МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ НА 21. ВЕК“ е издание на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Излиза от 2017 г., един път годишно и публикува оригинални статии на български и английски език по теми, свързани с медиите и комуникациите, връзките с обществеността, рекламата.

Списанието е на отворен достъп, лиценз CC BY-NC-ND / Attribution-NonCommerce-NoDerivs. Списанието не налага такси за обработка или публикуване на статиите. Авторските права върху изданието принадлежат на Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". Авторските права върху съдържанието на отделните статии принадлежат на техните автори.

 

Списанието е реферирано и индексирано в:


Erih Plus          

                  

Journal Factor