Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Повторенията на глаголните форми с интензифициращо значение в руската разговорна реч


Автори:
Христина Дамянова Шумен, България

Страници: 133-140
DOI: https://doi.org/10.54664/XNYP9741

Резюме:


Руската разговорна реч разполага с редица интензифициращи десиг- натори за предаване на интензивността на глаголното действие. Наблюдават се лексикални, лексико-морфологични, лексико-синтактични и синтактични интензификатори. Интензивността се разглежда като функционално-семантична категория с полева структура, създаваща се в резултат на взаимодействието на елементи с различни нива, притежаващи общи инвариантни характеристики.


Ключови думи:


Изтегляне


403 изтегляния от 16.10.2020 г.