Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Устная коммуникация в массмедиа: персоналии (А. А. Васильев)


Автори:
Роза Каримова Уфа, Россия

Страници: 227-235
DOI: https://doi.org/10.54664/EDKI5050

Резюме:


Видно място в тази статия заемат материалите, които отразяват чрез непосредствена комуникация съдържанието и фокусирането върху дейността на творческите индивиди. Сферата на публичното общуване, която се раз- ширява и диференцира във връзка с измененията в съвременното съзнание, е представена много активно от радиото и телевизията. Тези материали по своя характер са взаимно свързани с позицията на научната методология за мястото на комуникацията, която се намира в сферата на дейността, вклю- чително и на речевата дейност, и е свързана с проблематиката на културната и социалната идентичност.


Ключови думи:


Изтегляне


374 изтегляния от 16.10.2020 г.