Изисквания

СТАНДАРТ ЗА ОФОРМЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ В СП. „ПРОГЛАС“

ISSN: 0861-7902 (Print), ISSN: 2367-8585 (Online) 
 

Публикациите в списанието са само на български език и трябва да постъпят на адрес proglasvtu@abv.bg в срок до 15 февруари (за кн. 1) и до 01 септември (за кн. 2) на текущата година като два файла във формат *.doc и *.pdf; шрифт: TNR 12. Ако са използвани други шрифтове, те задължително се предоставят като отделни файлове. Редколегията не носи отговорност за грешки, допуснати от авторите. 

Допустимият обем е:

за статия до 36 000 знака,

за рецензия до 5400 знака,

за дописка в раздел „Хроника“ до 1800 знака.

Заглавията (макс. 120 знака) на всички материали трябва да са преведени на английски език.

Статиите да бъдат придружени от:

  • анотация между 600 и 900 знака на български и на английски език;
  • до 6 ключови думи на български и на английски език (специфични непреводими лексеми само се транслитерират);
  • данни за автора: собствено и фамилно име на кирилица и на латиница, академична степен и звание, месторабота, служебен имейл адрес.

Цитирането на източниците става в текста на публикацията (фамилия на автора, година на изданието, двоеточие, страница), в кръгли скоби, напр.: (Младенов 1979: 158). Когато в една година има двама или повече автори с еднакви фамилии, те може да се конкретизират чрез посочване на инициали, напр.: (Младенов, Ст. 1979: 158). При повече публикации от един автор в една и съща година след годината се добавя индекс с латинска буква, напр.: (Младенов 1979a: 158), (Младенов 1979b: 158).

Бележките към текста се поместват под линия на същата страница. При цитиране на източник и тук се използва краткото библиографско описание, както е посочено по-горе.

Литература по темата (Bold 12, ляво) се помества след края на текста и празен ред, като след нов празен ред задължително се оформят два блока, според азбуката на съответната публикация.