СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2367-8585 (Online)
ISSN: 0861-7902 (Print)
Лиценз: CC BY-NC-ND

Проглас


 

To е издание на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Излиза от 1992 г., два пъти годишно и публикува оригинални статии на български език по лингвистични, литературоведски и културоведски теми, както и рецензии. Всяка книжка е на свободен достъп на http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/default. aspx.

В редколегията му членуват чуждестранни и български учени с доказана международна цитируемост.

Авторите на ръкописи подписват декларация за спазване на Етичните правила на списанието, поместени на сайта му. Всяка от публикуваните статии се одобрява чрез проверка за плагиат и двойно анонимно рецензиране. 

Списание "Проглас" е реферирано и индексирано в: 

ERIH PLUS

CEEOL 

ResearchBib

DRJI

WorldCat 

GIF 

ROAD Directory

EJL

MIAR

ESJI

SIS

Citefactor 

Rootindexing

ICI

WCOSJ