Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2603-381X (Online)
ISSN: 2535-101X (Print)
Лиценз: CC BY-NC-ND

Визуални изследвания


Списание „Визуални изследвания“ е академично списание за изкуство, култура и хуманитаристика, издавано от Факултет по изобразително изкуство. Списанието е с интердисциплинарен характер и статиите в него се допускат до публикуване от международен редакционен колектив. Първият брой на списание „Визуални изследвания“ е издадено през 2017 година, през следващите две години периодиката нараства на два броя годишно, а от 2020 година списанието се издава три пъти годишно. В него се включват оригинални статии, обзори, рецензии, отзиви и кратки научни съобщения, в които освен на изявени имена в научната сфера се дава форум и на млади, прохождащи автори, които да споделят своите научни търсения и професионални наблюдения в следните тематични направления: 

• Култура и изкуство

• Изкуствознание

• Теория и история на културата

• Изобразителни изкуства

• Архитектура

• Литература и философия

• Естетика

• Културно наследство

 

Редакционната колегия на списание „Визуални изследвания“ се стреми да разшири кръгозора на изследователското, експериментално и теоретично познание в сферата на изкуствата и културата, като в същото време отстоява спазването на общоприетите за науката етични правила. Във връзка с това Редакционната колегия на списанието следва открита политика на придържане към установени етични принципи и норми, отнасящи се до всички страни, свързани с издаването на списанието: автори, рецензенти, редакционна колегия и издател. Към списанието има създаден колектив от анонимни и независими рецензенти. Всички постъпили материали, след преминаване през PlagScan, се насочват към двойно анонимно рецензиране (double-blind), като рецензентите се избират на случаен принцип от главния редактор на списанието, неговите заместници и научния редактор.

Списание „Визуални изследвания“ е отворено за широк кръг от автори, който включва както български, така и чуждестранни учени и творци, чиито материали съответстват на тематичната насоченост на списанието и на утвърдените от редакционната колегия изисквания за публикуване. За да може списанието да достигне възможно най-широк кръг читатели и популярност сред международната научна общност, статутът на списанието допуска публикуваните материали да бъдат на български, английски, френски, немски, или руски език.

Списание „Визуални изследвания“/ Visual Studies има тип лиценз: CC BY-NC-ND / Attribution-NonCommercial-NoDerivs.

Материалите за публикуване се предават в разпечатан и електронен вариант лично или на електронната поща на редколегията: – art_aspects@abv.bg

За списание „Визуални изследвания“ можете да се абонирате:

• В Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, ул „Теодосий Търновски“ № 2, тел: 0879043720

• Чрез заявка на e-mail: d.m.dimitrova@ts.uni-vt.bg

 

Списанието е на свободен достъп.

Не се изискват такси от авторите за публикуване.

Списанието е лицензирано: CC BY-NC-ND/ Attribution-NonCommercial-NoDerivs

 

Списанието е реферирано и индексирано в:


Erih Plus               

               

          COBISS, CiteFactor