Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Анонимно рецензиране

РЕЦЕНЗИРАНЕ

за сп. „ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

(ПРОЦЕДУРА)

Международната редакционна колегия на списание „Визуални изследвания) привлича за всеки брой известни учени в сферата на визуалните изкуства за осъществяване на външно двойно анонимно рецензиране на всяка от постъпилите статии. Главният редактор заличава името на автора от текста на материала и от свойствата на електронния файл, след което предоставя предложената статия на двама рецензенти. В хода на оценяването те попълват специалния формуляр рецензия, като в заключителната му част посочват еднозначно мнение, дали предложената разработка да се отхвърли или приеме (без поправки, с необходими поправки и без повторно рецензиране или за повторно рецензиране след препоръчани, необходими корекции). В случай, че един от двамата рецензенти е отхвърлил статията, главният редактор я предоставя за оценяване и на арбитър, чиято положителна оценка е необходимото условие за продължаване на процедурата.

След постъпването на рецензиите в редколегията главният редактор уведомява автора за мнението на рецензентите ѝ, ако е нужно, му предоставя заключителната част от рецензията („Препоръки и обща оценка“) за извършване на нужните корекции. Авторът връща новата редакция на статията си в двуседмичен срок. В текста се добавят имената на автора и афилиацията му, извършва се предпечатната подготовка и авторът получава вече странираната си статия, за да я авторизира за публикуване. Това е последната възможност за нанасяне на (вече само дребни) корекции.

Международната редакционна колегия решава относно окончателното приемане на разработките за публикуване. Тя има право да отхвърли някои от двойно рецензираните разработки, ако редакторите установят несъответствие с целите на списанието или нарушение на горе споменатите критерии.

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТВЯНЕ НА РЪКОПИС ЗА ПЕЧАТ:

Виж рубриката Изисквания  към авторите(http://journals.uni-vt.bg/vr/bul/req.aspx

 

ОБРАЗЕЦ:

 ИЗДАТЕЛСКА РЕЦЕНЗИЯ

на списание „Визуални изследвания“

(Издание на Факултет по изобразително изкуство

на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”)

 

Инструкции: Списанието спазва най-добрите академични стандарти, поради което третира публикуването на статии като творчески процес на сътрудничество между автора, рецензентите и редколегията. Целта на издателската рецензия е да оценява и развива академичното качество на предложените материали за публикуване. Конструктивната критика е необходима част от тези процеси, поради което трябва да бъде издържана в професионален стил.

Рецензентите трябва да изпратят в 14 дневен срок рецензиите на редколегията на списанието.

При необходимост, рецензентите могат да нанасят бележки директно върху текста, използвайки опцията „проследяване на промените“ в Word (важи при предоставено електронно копие на рецензирания материал), или направо върху текста с химикал (молив), спазвайки символите и правилата за корекции и бележки, в случай че е предоставено физическо копие на рецензирания  материал.

 

 І. РЕЦЕНЗЕНТ:

ІІ. ЗАГЛАВИЕ НА СТАТИЯТА:

ІІІ. НАУЧНО СЪДЪРЖАНИЕ 

(отметнете със знак  Х  Вашата преценка.  Скалата е: отлично – 5, слабо – 0)

 

К Р И Т Е Р И И

ОЦЕНКА

5

4

3

2

1

0

Статията е свързана с темата на конференцията и изданието

 

 

 

 

 

 

Статията е актуална

 

 

 

 

 

 

Темата на статията е оригинална

 

 

 

 

 

 

Привлечена е актуална научна литература

 

 

 

 

 

 

Приложени са адекватни научни методи

 

 

 

 

 

 

Постигнати са значими резултати

 

 

 

 

 

 

Аргументи, подкрепящи заключението

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. КАЧЕСТВО НА РЪКОПИСА

(отметнете със знак  Х  Вашата преценка.  Скалата е: отлично – 5, слабо - 0)

 

К Р И Т Е Р И И

ОЦЕНКА

5

4

3

2

1

0

Резюмето отразява достатъчно ясно съдържанието

 

 

 

 

 

 

Темата е въведена ясно

 

 

 

 

 

 

Предишните достижения са представени коректно

 

 

 

 

 

 

Методологията и методите са формулирани точно

 

 

 

 

 

 

Структура на изложението

 

 

 

 

 

 

Яснота на заключението

 

 

 

 

 

 

Организация и коректност на цитираната литература

 

 

 

 

 

 

Ясен академичен български език

 

 

 

 

 

 

Дължина на статията

 

 

 

 

 

 

 

V. РЕШЕНИЕ 

(изберете само едно решение и отбележете със знак  Х  в съответното поле)

Р Е Ш Е Н И Е

ДА

НЕ

Да се приеме за печат в предоставения вид

 

 

Да се приеме за печат с малки поправки, без необходимост от следваща рецензия (забележките да бъдат отразени на предоставеното копие)

 

 

Да се приеме за печат с основни поправки и отново да бъде рецензирана

( забележките да бъдат отразени на предоставеното копие)

 

 

Да се отхвърли

 

 

 

VІ. ПРЕПОРЪКИ КЪМ АВТОРА:

Уважаема Госпожо, Господине,

В интерес на подобряването на качеството на вашия текст, ще бъде добре да коригирате:

1. Няма препоръки

2.

3.

Моля да изпратите коригирания вариант най-късно до  ……  г. на електронен адрес:  art_aspects@abv.bg

 

Конфиденциалност: съставителите гарантират, че рецензиите ще останат анонимни и единствено за тяхно ползване. Авторите ще получат само бележките в текста (ако е приложимо), препоръките по т. VІ и крайния резултат (т. V).