Изисквания

Материалите за публикуване се предават в разпечатан и електронен вариант на адреса на редколегията или на електронната поща на редколегията  

art_aspects@abv.bg

 

Оформянето на текста трябва да отговаря на следните изисквания:

Максимален обем: до 12 страници, включително библиография, бележки под линия и илюстративен материал (илюстрации, репродукции, таблици, схеми, диаграми, нотни примери и др.).

Резюме до 300 думи (15 реда) на един от работните езици на списанието (английски, френски или немски език), което да включва заглавие, име, презиме на автора, кратко съдържание на доклада и ключови думи.

Информация за автора до 300 думи (15 реда), която да включва име, презиме, звание, научна степен и кратка биографична справка.

Формат: word-document (.doc, .docx);

Формат на страницата: А4; Margins: Top: 2,5, Bottom: 2,5, Left: 3, Right: 2,5.

Заглавие: шрифт: Times New Roman, размер 14, Bold, Caps Lock, без съкращения, центрирано.

Име, фамилия, звание и научна степен на автора: шрифт: Times New Roman, размер 12, Italic, центрирано.

Текст на статията: шрифт: Times New Roman, размер 12, Normal, Justified, междуредие 1,5.

Бележки под линия: шрифт: Times New Roman, размер 10, Normal, Justified. Обяснителните бележки се набират посредством опцията footnote [Reference Insert]; при публикуването на статията в списанието те остават под линия на съответната страница.

Цитиране: в текста се извършва посредством т.нар. Оксфордска система, чрез препратки към цитираните заглавия посредством съкращения на заглавията и указание за цитираното в тях място, поставени в квадратни скоби в текста.

 

Оформянето на цитираните източници трябва да отговаря на следните изисквания:

Цитиране на статии от списания: (с ISSN)

Фамилия на автора, инициали;

Наименование на статията;

//наименование на списанието, година , номер на книжката, страници (незадължителен елемент).

Желателно е да се посочи страницата на цитата.

Пример: Дауге, А. За учителя художник Шарелмана.//Педагогически преглед, 1909, г. III, кн. 2.,

с. 70–78.

 

Доклади от сборници: (с ISSN)

Фамилия на автора, инициали;

Наименование на статията;

//Наименование на сборника.

Място на издаване, том, година, серия, (страници – незадължителен елемент).

Пример: Маркова, Д. Изразната сила на цвета. //Цвят във всички направления. Доклади от Меж-

дународна научна конференция. София, Том 2., 2013, с. 75–89.

Публикации от непериодични издания: ( с ISBN)

Фамилия на автора, инициали.

Наименование на статията.

//наименование на изданието

Място на издаване, година, (страници – незадължителен елемент)

Пример: Ангелов, В. Неконвенционализмът – „да“ и „не“.// „Изкуство и живот“, юбилеен сборник доклади от международна научна конференция в чест на 85-годишнината на проф. д. изк. Валентин Ангелов, 2015, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2016, с. 9–20.

 

Книги, монографии:

Фамилия на автора, инициали.

Наименование на книгата.

Място на издаване, година. (страници).

Пример: Божков, Атанас. Човекът и изкуството. Част I. София, 1988, с. 308.

 

Учебници, помагала, речници:

Фамилия на автора, Инициали.

Наименование на учебника, речника, помагалото (том).

Място на издаване, година.

Пример-1 автор

Райчев, Р. Структурна комбинаторика. София, 2002.

Пример до трима автори:

Димчев, В. Немцов, Д. Попов, Ч. Изобразително изкуство: книга за ученика 7. и 8. клас. София, 1995.

Пример – повече от трима автори:

Димчев, В. Немцов, Д. Попов, Ч. и др. Изобразително изкуство: книга за ученика 7. и 8. клас. София, 1995.

Задължително в инверсия се изписват имената на първите трима автори, а останалите се изпускат с означението [и др.].

 

Електронен източник:

Заглавие на ресурса.

Година. http://……………………..

Дата на последно влизане

 

Видове цитирания:

1. Цитиране под линия.

2. Цитиране в текста.

3. Цитатираният източник се поставя в кръгли скоби.

4. Цитиране след текста (При тази форма на цитиране, всички описания на цитираните източници се извеждат след основния текст на книгата или статията. Означава се като „Литература“. В самия текст цитатите се посочват с номера 1, 2, 3 и т.н.).

Оформянето на списъците на цитираната литература трябва да отговаря на следните изисквания:

1. Номерирано подреждане, при което последователността на източниците, следва поредността

на цитатите 1, 2, 3 и т.н.

2. Азбучно подреждане.

3. Транслитерация на източниците на кирилица, която се изписва в средни скоби.

Пример: Божков, Атанас. Човекът и изкуството. София, 1988, с. 308. [Bozhkov, Atanas. Chovekat i izkustvoto. Sofiya, 1988. s. 308.]