СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2367-9360 (Online)
ISSN: 1310-358Х (Print)
Лиценз: CC BY-NC-ND

Педагогически алманах


Списание „Педагогически алманах“ е интердисциплинарно издание, което публикува рецензирани научни статии в областта на педагогическата наука и практика.

Списание „Педагогически алманах“ е издание на Педагогически факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Издава се от 1993 година. Излиза два пъти годишно.

Международната редакционна колегия на списанието одобрява за публикуване само оригинални статии, които не са изпращани или изпратени за рецензиране в други издания. Тя работи за създаването на ново поколение учени и учители-изследователи, способни своевременно да откриват и непрекъснато да развиват творческия потенциал на личността. Главният редактор и неговите сътрудници привличат авторитетни учени за оценяване на ръкописите. Членовете на Борда от анонимни и независими рецензенти се ръководят от високи критерии при „сляпото“ оценяване на представените статии. Те предлагат за публикуване статии, които се отличават със задълбочени авторски анализи на класически и съвременни педагогически теории, научно обосновани иновационни идеи, резултати от експерименти, ефективни образователни практики.

Цели и тематичен обхват

Списание „Педагогически алманах“ е адресирано към широк кръг читатели: учени, докторанти, студенти, учители, родители. То обединява усилията на всички, които се ангажират със създаването на модерна и прогресивна образователна политика.

Списанието обхваща съвременните направления на педагогическото познание: ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ – НАУЧНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ (теория на възпитанието и дидактика, управление на образованието, история на педагогиката, сравнителна педагогика, социална педагогика, предучилищна педагогика, начална училищна педагогика, училищна педагогика, педагогика на висшето образование, андрагогика, спортна педагогика, арт-педагогика и др.), СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ (логопедия, специална педагогика, приобщаващо образование и др.).

Списание „Педагогически алманах“ работи за внедряване на научен подход в практиката на институциите в системата за предучилищно и училищно образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитие и специализираните обслужващи звена. То се ангажира с търсенето и създаването на ефективни технологии за преподаване и учене през целия живот.

За списание „Педагогически алманах “ можете да се абонирате:

  • Лично в Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, ул „Теодосий Търновски“ № 2, тел:  0879043720
  • Чрез заявка на e-mail: d.m.dimitrova@ts.uni-vt.bg
  • Чрез Доби Прес ЕООД на тел. (02) 963 30 81; (02) 963 30 82

Списанието е на свободен достъп.

Не се изискват такси от авторите за публикуване.

Списанието е лицензирано: CC BY-NC-ND/ Attribution-NonCommercial-NoDerivs

Списанието е реферирано и индексирано в:


Erih Plus