Етични правила

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА

ЗА РАБОТАТА НА СПИСАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ, ИЗДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ,

ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

 

         Настоящите етични правила се прилагат в отношенията на Международната редакционна колегия на списание Педагогически алманах и авторите в изданието, както и между Международната редакционна колегия и членовете на Борда от анонимни и независими рецензенти, определени за анализиране на представени за публикуване трудове.

          Целта на тези правила е осигуряване спазването на високи етични стандарти, възприети както в националните научни среди, така и в международната научна общност.

          Международната редакционна колегия на списание Педагогически алманах изисква от своите автори научни статии, които са:

-       Оригинални, самостоятелни разработки или са в съавторство с ясно разграничение на приносите и отговорностите от творческия екип;

-       Написани с уважение към научните достижения на цитираните автори;

-       Разработени в съответствие със стандартите, приети в списание Педагогически алманах по отношение на цитиранията и позовавания, съставляващи приложение към тези етични правила;

-       Представени за публикуване само в списание Педагогически алманах;

-       Съпроводени с писмена декларация от автора, че статията отговаря на тези етични правила и може да бъде публикувана в книжното и в електронното издание на списанието.

Главният редактор или упълномощен от него член на Международната редакционна колегия възлага на двама членове в Борда от анонимни и независими рецензенти да преценят представената за публикуване статия, след като всеки от тях подпише декларация, че няма конфликт на интереси със съответния автор и не е предубеден към неговите научни качества.

Международната редакционна колегия няма да публикува трудове, които съдържат нападки или неуважителен тон към работата на други автори. Воденето на спорове трябва да бъде посредством задълбочени научни аргументи и при съблюдаване на най-високите стандарти за опазване авторитета на авторите.

Няма да бъдат публикувани и трудове, които в отклонение от принципа на научната добросъвестност, излагат явно пристрастни политически позиции.

Международната редакционна колегия няма да публикува и трудове, които се отклоняват както с изводите си, така и със своя тон от основните ценности на Конституцията на Република България.

Авторите на списание Педагогически алманах носят отговорност за оригиналността и научните приноси на своите публикации.

Когато главният редактор или някой от членовете на Международната редакционна колегия установи, че представеният труд не покрива минималните изисквания за научен принос, писмено обосновава своята преценка. Публикацията се връща на автора за отстраняване на пропуските или за основно преработване.

Международната редакционна колегия дава съгласие за публикуване в книжен и електронен вариант само на труд, получил недвусмислена положителна оценка от двамата членове в Борда от анонимни и независими рецензенти, ангажирани в процедурата по оценяването му.

Главният редактор има право да възложи за допълнително становише по оригиналността и научната стойност на публикация, чиито автор в писмено възражение обстойно е аргументирал нейните качества.

Международната редакционна колегия не предоставя на трети лица информация за непубликувани трудове.

Всеки автор има правото сам да оттегли представения за публикуване труд най-късно един месец след дата на изпращането му в Редакцията.

Международната редакционна колегия обсъжда всички сигнали за нарушение на тези етични правила в публикувани статии. Изисква от съответния автор писмено становище по сигнала. Ако Международната редакционна колегия прецени, че е бил публикуван труд в нарушение на тези етични правила, писмено отправя извинение към своите читатели в следващия брой.

          Тези етични правила са приети от членовете на Международната редакционна колегия на списание Педагогически алманах и са утвърдени на заседание на Факултетския съвет на Педагогически факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 

          Авторите на списание Педагогически алманах декларират, че спазват етичните правила в своите публикации. Декларацията до главния редактор на списанието може да се изтегли от тук.