СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етичен кодекс

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА „ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ“ –

СПИСАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

ПРИ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУБЛИКАЦИОННА ЕТИКА

 

Редакционната колегия на списание „Педагогически алманах“ приема и се придържа към принципите на публикационна етика, приети от международната научна общност и отразени в препоръките на Комитета за публикационна етика (Committee on Publication Ethics (COPE), който е нестопанска организация, чиято мисия е да определи най-добрите практики в етиката на научното публикуване и да подпомогне редакторите и издателите за тяхното постигане.

От всички участници в процеса на издаване на списанието се очаква да изпълняват своите задължения в съответствие с принципите на професионалната етика в следните основни насоки:

 

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА

 

1. Общи положения

Международната редакционна колегия на списание „Педагогически алманах“ изисква от своите автори научни текстове, които са:

 • оригинални разработки – самостоятелни или в съавторство с ясно разграничение на приносите и отговорностите на членовете на творческия екип;

 • разработени без отклонения от основните ценности на Конституцията на Република България и без явно пристрастни политически позиции;

 • написани с уважение към научните достижения на цитираните автори, със съблюдаване на най-високите стандарти за водене на дискусии посредством задълбочени научни аргументи, без нападки или неуважителен тон към изследователите;
 • оформени в съответствие със стандартите, приети в списание „Педагогически алманах“ по отношение на цитиранията и позовавания (вж. Изисквания към авторите);
 • представени за публикуване само в списание „Педагогически алманах“;
 • съпроводени с писмена декларация от автора/авторите, че разработката отговаря на този „Етичен кодекс“ и може да бъде публикувана в книжното и в електронното издание на списанието. Декларацията може да бъде изтеглена тук.

 

„Педагогически алманах“ е списание с напълно отворен достъп, което означава, че всички статии са достъпни в интернет за всички потребители веднага след публикуването им. Некомерсиалното използване и разпространение чрез какъвто и да е носител е разрешено, при условие че авторът и списанието са надлежно посочени и удостоверени. Предимствата на открития достъп за авторите включват:

 • безплатен достъп за всички потребители по целия свят;
 • авторите запазват авторските права върху произведението си;
 • повишена видимост и читаемост;
 • бързо публикуване;
 • няма пространствени ограничения.

 

2. Отговорности и права на редакторите

 • Пряка отговорност за всеки брой на списанието носят главният редактор и утвърдените от редколегията двама отговорни редактори (наричани за краткост „редакторски екип“).
 • Главният редактор и отговорните редактори в качеството си на съставители съблюдават следните параметри:
  • не повече от 2/3 от авторите да са от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” спрямо авторите от други научни и образователни институции в страната и чужбина;
  • количествен баланс между броя материали в рубриките, обособени по професионални направления, научни специалности или тематични сфери.
 • Редакторският екип проверява дали резюмето и цялостният текст отговарят на условията от раздел I § 1 „Принципни положения“ и на изискванията към авторите. В срок от една седмица представител на редакторския екип уведомява автора/авторите, че резюмето и текстът се допускат до следващите етапи на процедурата (вж. Изисквания към авторите) или излага аргументирани мотиви за отказ.
 • Допуснатият текст преминава през университетската електронна система за плагиатство. Текстът не се допуска до следващите етапи на процедурата, ако констатираните съвпадения превишават 10% или ако са цялостни изречения/абзаци/таблици, както и научни твърдения от чужди или авторски нецитирани разработки.
 • Редакторският екип подбира според обекта и предмета на всяка разработка двама представители на Борда от независими анонимни рецензенти, които оценяват материала при съблюдаване на сроковете, изложени в  раздела „Процедура“ (вж. Изисквания към авторите) и условията на анонимното рецензиране (вж. Рецензиране).
 • Редакторският екип насочва към публикуване само научна разработка, получила недвусмислена положителна оценка от двамата членове на Борда от независими анонимни рецензенти, ангажирани в процедурата по оценяването ѝ.
 • Главният редактор има право да предостави на арбитър оценяването на отхвърлена от рецензентите разработка, ако авторът в писмено възражение обстойно е аргументирал нейните качества.
 • Редакторският екип извършва стилова редакция и първа коректура на текстовете, като информира автора за своите предложения и корекции.
 • Редакторският екип задвижва процедурата по приемане на материалите за предстоящия брой по хронологичния ред на тяхното постъпване в рамките на всички упоменати срокове, които текат от датата на получаване на резюмето, и при съблюдаване на първите три точки от този параграф („Отговорности и права на редакторите“).
 • Редакторският екип има право да пренасочва за следващ брой дадена разработка, ако вече са приети оптимален брой по-рано постъпили текстове при условията на втора точка от този параграф („Отговорности и права на редакторите“).
 • Международната редакционна колегия не предоставя на трети лица информация за непубликувани трудове.

 

3. Отговорности и права на рецензентите

Рецензентите са задължени:

 • да дават своето независимо и обективно мнение за или против публикуване на предложената разработка в рамките на определения срок;
 • да оказват помощ за подобряване качеството на разработката, като отправят при необходимост препоръки за съдържателно, структурно и/или стилово редактиране;
 • да спазват конфиденциалност на всяка информация, свързана с ръкописа;
 • да уведомяват своевременно редакционната колегия за вече публикуван или предложен за публикуване в друго издание материал, който е с подобно по същество съдържание на представения за рецензиране в списание „Педагогически алманах“.

 

Рецензентите имат право:

 • да са информирани от главния редактор за всеки евентуален конфликт на интереси (финансова, институционална, междуколегиална или друга зависимост между рецензент и автор);
 • да се оттеглят от процеса на рецензиране на даден ръкопис, ако преценят, че не могат да изпълнят задълженията си или ако считат, че са нарушени правата им.

 

4. Отговорности и права на авторите

Авторите са задължени:

 • да спазват стриктно условията на раздел I § 1 „Принципни положени“ на настоящите „Етични правила“, както и процедурата и стандарта за оформяне на материалите (вж. Изисквания към авторите);
 • да носят отговорност за оригиналността и научните приноси на своите публикации;
 • да зачитат отговорностите и правата на редакторския екип (вж. раздел I § 2);
 • да декларират всеки потенциален конфликт на интереси, който може да се счита или разглежда като оказващ неправомерно влияние върху процеса на публикуване;
 • Когато публикуват изследвания, които включват експериментални или емпирични изследвания с хора, авторите трябва да декларират писмено, че изследваните субекти (или техните настойници/родители, ако се касае за деца или лица под запрещение) са дали своето информирано съгласие, преди да участват в проучването, в съответствие с правилата на Декларацията от Хелзинки от 1975 г, ревизирана през 2013 г., на Белмондския доклад за етичните принципи и правила за защита на хората при човешки изследвания (1979), както и на Конвенцията за правата на детето (1989). Ако публикацията представя изследване, включващо уязвими групи, редакционният колектив си запазва правото да извърши допълнителна проверка. Декларацията за спазване на етични норми при проведено емпирично/експериментално изследване с хора може да бъде изтеглена тук.

 

Авторите имат право:

 • да оттеглят представена за публикуване разработка в срок не повече от  един месец след датата на изпращането ѝ на редакционната колегия;
 • да получават периодична информация за процеса на приемане, редактиране и рецензиране на предложения материал;
 • след запознаване със съответните работни файлове, предоставени от главния редактор, да изкажат мнението си и да предложат промени, отнасящи се до:
  • заглавието на рубриката, в която е поместена тяхната разработка;
  • оформянето на данните за автора на български и английски език.

 

5. Отговорности на издателя (Издателството на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

 • Извършва проверка за плагиатство на всички депозирани материали, осъществена чрез програмата PlagScan. Проверката за плагиатство се извършва съобразно приетите от ВТУ правила.
 • Извършва предпечатната подготовка на всеки брой, включително и последна редакция и коректура на предложените материали.
 • Предоставя на авторите възможност да се запознаят с подготвения за публикуване материал и внася при възможност пожелани от тях корекции, свързани с неговото оформяне.
 • Публикува електронен и съответстващ на него книжен брой на списанието.
 • Предоставя полагащия се книжен брой на списанието на всеки от авторите в него, както и на всеки от членовете на международната редколегия.
 • Подпомага съставителите на броя, като ги консултира по възникнали в хода на работния процес въпроси.
 • Подпомага редколегията при създаване на проекти за развитие на списанието, както и процеса на индексиране на изданието.

 

ПРОЦЕДУРИ ПРИ УСТАНОВЕНО НЕЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

 

1. Установяване на неетично поведение

 • Недобросъвестно и неетично поведение може да бъде установено и доведено до знанието на редакционната колегия или издателя от всеки и по всяко време.
 • Който и да е информирал редакционната колегия или издателя за такова поведение, трябва да осигури достатъчна информация и доказателства, за да се предприеме проверка.

 

2. Проверка

 • Първоначалното решение за проверка и установяване на неетично поведение трябва да се вземе от редакционната колегия, която може да се консултира или да потърси съвет от издателя, ако това е целесъобразно.
 • Трябва да се съберат доказателства, като се избягва разпространението на обвинения извън тези, които е нужно да се знаят.
 • Редколегията след направени при необходимост консултации със засегнати или компетентни органи преценява степента на сериозност на нарушението.

 

3. Последващи действия от страна на редколегията на списание „Педагогически алманах“ (по нарастващ ред на сериозност на нарушението)

 • Информиране на автора, ако нарушението може да бъде преодоляно с необходимите адекватни действия в хода на работния процес.
 • Официално оттегляне на публикацията от списанието, придружено с информиране на автора с копие до ръководителя на катедрата/факултета на автора или до финансиращата институция.
 • Публикуване на редакционна статия в следващ брой, информираща за недобросъвестност, ако сигналът е постъпил след публикуване на материала.
 • Налагане на официална забрана на автора за публикуване в списанието за определен период от време.

 

АВТОРСКО ПРАВО

 

Никой друг не може да използва или възпроизвежда чужда работа по какъвто и да е начин без изричното разрешение на създателя ѝ или на негов оторизиран представител. Това се отнася за всяко възпроизвеждане на произведение, независимо дали е в печатна форма или онлайн.

 

Възлагане на права

Авторите, публикуващи в списание „Педагогически алманах“, предоставят изключителни права на издателя, тъй като „Педагогически алманах“ е списание с отворен достъп. Допустимо е авторите да разпространяват публикациите си в „Педагогически алманах“ в други платформи, но са ограничени по отношение едновременното публикуване от друг издател за период от 1 година, особено ако това е нова публикация. Списание „Педагогически алманах“ / Pedagogical Almanac има тип лиценз: CC BY-NC/ Attribution-NonCommercial-NoDerivs. За публикуването в списание „Педагогически алманах” не се изисква такса от авторите. Публикуваните броеве на списанието са на сводобен достъп. 

 

Настоящият Етичен кодекс е приет от членовете на Международната редакционна колегия на списание „Педагогически алманах“ и е утвърден на заседание на Факултетския съвет на Педагогическия факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Той е в сила от 07.09.2022 г.