СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изисквания

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМАНЕ И СТАНДАРТ ЗА ОФОРМЯНЕ

НА МАТЕРИАЛИТЕ В СП. „ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ“

 

ПРОЦЕДУРА

 

Списанието приема ръкописи, оформени според изискванията, изложени в т. II – Стандарт за оформяне на материалите.

Докторантите, кандидатстващи за публикуване на разработка, представят и писмена препоръка от научния си ръководител. Всеки ръкопис (резюме и статия) подлежи на рецензиране от двама членове в Борда от независими анонимни рецензенти.

Желаещите да публикуват научна разработка кандидатстват през цялата година чрез електронната поща на Международната редакционна колегия: p.almanah@ts.uni-vt.bg.

 

1. В процедурата по подбиране на материали за списанието авторите участват първоначално с резюме на оригиналния език на публикацията, изпратено в следните срокове:

– за първия брой: до 31 януари;

– за втория брой: до 10 май на текущата година.

 

2. Резюмето се предоставя на двама независими анонимни рецензенти, които в срок от 10 дни изразяват становище за актуалността и значимостта на проблематиката и дават съгласие за анализиране на предложената статия или студия.

 

3. Авторите, получили одобрение за публикуване, представят пълния текст на материала с резюме и ключови думи на английски език в електронен вариант, изпратен в следните срокове:

– за първия брой: до 20 февруари;

– за втория брой: до 1 юни на текущата година.

 

4. Независимите анонимни рецензенти изготвят рецензия на предоставената статия/студия в срок до 14 дни.

 

5. Отговорните редактори изпращат на автора своите редакторски бележки, както и препоръките на рецензентите.

 

6. Редактираните според препоръките окончателни текстове се предават в срок до 20 дни в електронен и книжен вариант на адреса на списанието:

5000 Велико Търново,

ул. „Христо Ботев“ № 19

Педагогически факултет,

сп. „Педагогически алманах“,

каб. 602, Ваня Райчева – уредник

e-mail: p.almanah@ts.uni-vt.bg

 

7. Международната редакционна колегия предоставя на Университетското издателство при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ за публикуване в книжен и в електронен вариант само статии, за които авторът (авторите) са получили две положителни рецензии.

 

СТАНДАРТ ЗА ОФОРМЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

 

Публикациите в списанието на български или на чужд език се публикуват с резюме и ключови думи на английски език. Представят се във формат DOC/DOCX: Font: Times New Roman. При техническото оформяне на своята статия авторът изготвя книжен и електронен вариант, като съобразява следните общи изисквания: формат А4. Полета: ляво – 20 мм, дясно – 20 мм, горно – 25 мм, долно – 30 мм. Междуредно разстояние – 1, 5 lines, без рамка и номерация на страницата.

 

Текстът на публикацията трябва да бъде оформен по следния начин:

 

Заглавие (на оригиналния език на публикацията) – Font: Times New Roman; Size: 16; Font style: Bold; Effects: All Caps; Alignment: Centred; First line: 0 mm.

Имената на автора (авторите) – собствено и фамилно – на оригиналния език на публикацията се изписват след един празен ред под заглавието в разгърнат вид: Font: Times New Roman; Size: 14; Font style: Bold; Effects: small All Caps; Alignment: Centred; First line: 0 mm. След имената на автора/авторите се оставя един празен ред.

Заглавие (на английски език) – Font: Times New Roman; Size: 16; Font style: Bold; Effects: All Caps; Alignment: Centred; First line: 0 mm.

Имената на автора (авторите) на английски език се изписват след един празен ред под заглавието в разгърнат вид: Font: Times New Roman; Size: 14; Font style: Bold; Effects: small All Caps; Alignment: Centred; First line: 0 mm. След имената на автора се оставя един празен ред.

Резюме (на английски език). Font: Times New Roman; Size: 10; Font style: normal; Effects: small All Caps, Italic; First line: 0 mm.

Ключови думи на английски език (до шест думи за статия, до десет думи за студия). Оставя се един празен ред.

Текстът на научната разработка: Font: Times New Roman; Size: 14, Special: First line; 1,5 lines.

Обем на научната разработка: до 10 страници за статия, минимум 50 страници за студия, до 5 страници за отзив.

 

Ако в текста има таблици, то над всяка от тях се разполага центрирано нейното наименование Size: 13, а обобщените количествени данни се изписват в редовете/ колоните – Size: 11.

Графиките и фигурите се разполагат центрирано, а под тях се изписва наименованието им, с размер Size: 13.

Цитирането на източници от интернет без автор не се препоръчва.

Бележките се въвеждат чрез горен десен индекс с арабски цифри. Те трябва да се обособят в раздел Бележки (Bold 12, ляво) след основния текст на статията.

След справката Бележки и празен ред се помества ползваната  Литература по темата (Bold 12, ляво). Подреждането на източниците е по азбучен ред на фамилното име на автора, без номериране, без празни редове между отделните публикации.

Всяко библиографско описание на кирилица изцяло се изписва повторно с латински букви съобразно Закона за транслитерацията (ДВ. бр. 19 от 13 март 2009 г., изм. ДВ. бр. 68 от 2 август 2013 г.).

 

ЛИТЕРАТУРА

Цитирането на литературните източници се извършва в съответствие с изискванията на системата АРА (American Psychlogical Association).

 

ПРИМЕРИ ЗА БИБЛИОГРАФСКО ОПИСАНИЕ:

 

Монография

 

Минчева, И. (2012). Връзките събиране – изваждане и умножение – деление в обучението по математика в началните класове. Пловдив: Астарта. // Mincheva, I. (2012). Vrazkite sabirane – izvazhdane i umnozhenie – delenie v obuchenieto po matematika v nachalnite klasove. Plovdiv: Astarta.

Цитира се в текста: (Минчева 2012)

Посочване на страница става след двоеточие: (Минчева 2012: …)

 

Allen, P. J., K. Bennett (2007). SPSS for the health and behavioural sciences. South Melbourne, Vic: Thomson Learning.

Цитира се в текста: (Allen, Bennett 2007).

Посочване на страница става след двоеточие: (Bennett 2012: …)

 

Статии/студии в списания и сборници

 

Йорданова, Д., М. Алексиева (2018). Технологичната карта в помощ на учителя при планиране на урок по литература (1.-4. клас). Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“. Сборник доклади. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, Велико Търново, 16 – 17.11.2018. Велико Търново: Ай анд Би (I & B), 297 – 305. // Yordanova, D., M. Aleksieva (2018)Tehnologichnata karta v pomosht na uchitelya pri planirane na urok po literatura (1.-4. klas). Mezhdunarodna nauchna konferentsia „Pedagogicheskoto obrazovanie – traditsii i savremennost“. Sbornik dokladi. Velikotarnovski universitet „Sv. sv. Kiril i Metodiy“, Pedagogicheski fakultet, Veliko Tarnovo, 16 – 17.11.2018. Veliko Tarnovo: I & B, 297 – 305.

Петкова, М., М. Алексиева (2019). Изследване на игровата ефективност на националния баскетболен отбор на колички. Педагогически алманах, ХХVII, 2, 286 – 292. // Petkova, M., M. Aleksieva (2019). Izsledvane na igrovata efektivnost na natsionalniya basketbolen otbor na kolichki. Pedagogicheski almanah, ХХVII, 2, 286 – 292.

Христова, Р. (2007). Интерактивни методи и педагогическо взаимодействие с децата от предучилищна възраст. Педагогически алманах, ХV, 1, 77 – 87. // Hristova, R. (2007). Interaktivni metodi i pedagogichesko vzaimodeystvie s detsata ot preduchilishtna vazrast. Pedagogicheski almanah, XV, 1, 77 – 87.

Aleksieva, M., S. Denev (2019). Survey on adaptations of basketball for people with disabilities. Trakia Journal of Sciences, XVII, 1, 896 – 900.

 

При повече от трима автори се изписва първият и след него „и др.“ (лат.et al.“):

Hamidi, F. et al. (2011). Information technology in education. Procedia Computer Science, 3, 369 – 373.

Цитира се в текста: (Hamidi et al. 2011)

 

При повече източници от един автор в една и съща година – с поредна латинска буква до годината:

Петрова, В. (2012b). Развитие на речта в предучилищна възраст. Велико Търново: Слово. // Petrova, V. (2012b). Razvitie na rechta v preduchilishtna vazrast. Veliko Tarnovo: Slovo.

Цитира се в текста: (Петрова 2012b)

 

Изисквания към структурата на публикацията със задължителни подзаглавия:

 

ВЪВЕДЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ

РЕЗУЛТАТИ

ДИСКУСИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БЕЛЕЖКИ (ако има такива).

Бележките трябва да се използват при крайна необходимост и да бъдат идентифицирани в текста по посочения по-горе начин.

 

Статията може да бъде публикувана, ако авторът:

а) познава и приема Етичните правила на списание „Педагогически алманах“, като с декларация дава писменото си съгласие за публикуване на своята статия – в хартиен и електронен вариант;

б) изучава и спазва изискванията за оформяне на статията, разработени от членовете на Международната редакционна колегия в съответствие със стандартите на световната система за рефериране, индексиране и оценяване, приети от Факултетния съвет на Педагогически факултет;

в) получи две положителни рецензии от членове на Борда от анонимни и независими рецензенти – един външен и един вътрешен. 

 

Приложение