Изисквания

СТАНДАРТ

ЗА ОФОРМЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ В СП. „ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ“

Списанието излиза ежегодно в два броя.

Кандидатстващите за публикуване в първия брой изпращат резюме на български и английски език на електронния адрес на списанието (e-mail: pedagogicalmanac@uni-vt.bg ) до 10 февруари, а за втория брой - до 10 май. 

            Публикациите в списанието са на български, руски, английски език. Представят се във формат DOC: Font: Times New Roman. При техническото оформяне на своята статия авторът изготвя книжен и електронен вариант, като съобразява следните общи изисквания: формат А4. Полета: ляво – 20 мм, дясно – 20 мм, горно – 25 мм, долно – 30 мм. Междуредно разстояние – 1, 5 lines. Без рамка и номерация на страницата.

Текстът на научната публикация трябва да бъде оформен по следния начин:

            Заглавие (на български език) – Font: Times New Roman; Size: 16; Font style: Bold; Effects: All Caps Alignment: Centred; First line: 0 mm.

            Имената на автора (авторите – собствено и фамилно) на български език се изписват след един празен ред под заглавието в разгърнат вид: Font: Times New Roman; Size: 14; Font style: Bold; Effects: small All Caps Alignment: Centred; First line: 0 mm. След имената на автора се оставя един празен ред.

Заглавие (на английски език) – Font: Times New Roman; Size: 16; Font style: Bold; Effects: All Caps Alignment: Centred; First line: 0 mm.

Имената на автора (авторите) на английски език се изписват след един празен ред под заглавието в разгърнат вид: Font: Times New Roman; Size: 14; Font style: Bold; Effects: small All Caps Alignment: Centred; First line: 0 mm. След имената на автора се оставя един празен ред.

            Резюме (на английски език). Font: Times New Roman; Size: 10; Font style: normal; Effects: small All Caps, Italik, First line: 0 mm.

            Ключови думи на английски език (до шест думи). Оставя се един празен ред.

            Текстът на научната разработка: Font: Times New Roman; Size: 14, Special: Firs line;

1,5 lines. Трябва да е в обем до 10 страници.

Ако в текста има таблици, то над всяка от тях се разполага центрирано нейното наименование Size: 13, а обобщените количествени данни се изписват в редовете/ колоните - Size: 11.

Графиките и фигурите се разполагат центрирано, а под тях се изписва наименованието им, с размер Size: 13.

При оформяне на научния апарат на статията авторът цитира книги и списания като литература, само ако са включени в световната система за рефериране, индексиране и оценяване.

 

Цитирането на литературните източници авторът извършва в съответствие с изискванията на системата АРА (AmericanPsychlogicalAssociation).

Цитирането на източниците в текста на публикацията (фамилия на автора, година на изданието, двоеточие, страница), в кръгли скоби, напр. (Димитрова, 1990: 147) (при един автор). Когато в една година има двама или повече автори с еднакви фамилии, те може да се конкретизират чрез посочване на инициали, напр. (Иванов, А. 1991: 55). При повече публикации от един автор в една и съща година след годината се добавя индекс с латинска буква, напр. (Цонев, 2015 a: 121),  (Цонев, 2015 b: 132). Ако авторите на цитирания труд повече от един, записването е, напр. (Петров, Атанасова, 2000: 33) (авторите са двама), (Минчев и др. 1997: 32) (авторите са повече от двама).

Цитирането на източници от интернет не се препоръчва.

Ако е необходимо посочване и на други научни източници, то авторът прави това уточнение в основния текст на статията, като ползва горен десен индекс (напр. - ...цел 1. Последна дума, горен десен индекс с арабски цифри, точка). Посочването на източниците е според поредното място на всеки от тях в текста. Те трябва да се обособят в раздел Бележки (Bold 12, ляво) след основния текст на статията чрез горен десен индекс в текста. В справката Бележки източниците се подреждат по поредното им място в текста, както са означени с арабски цифри в горен десен индекс.

След справката Бележки и празен ред се помества ползваната Литература по темата (Bold 12, ляво). Авторите цитират литература, включенa в световната система за рефериране, индексиране и оценяване по Scopus.

При описание на източник на кирилица, се поставя точка и след знака // се помества на същия ред вариантът на латиница (алитерация). Подреждането на източниците е по азбучен ред на фамилното име на автора, без номериране, без празни редове между отделните публикации.

Всяко библиографско описание на кирилица изцяло се изписва повторно с английски букви, съобразно Закона за транслитерацията (ДВ. Бр. 19 от 13 март 2009 г.).

Библиографското описание да съдържа:

-        в bold: фамилията на автора, годината на издаване, двуеточие

-        в Normal: фамилията на автора, запетая, инициали на собствени имена, точка

-        в Italic: заглавието на публикацията

-        в Normal: място/ град на издаване, запетая, издателство, точка.

Ако е цитирана статия, заглавието се дава в Normal, следват: точка, две наклонени черти, заглавието на сборника/ списанието/ вестника в Italic. Посочват се и а) за сборници: името на съставителя, мястото на издаване и издателството, б) за списание: - броят (с година, №..., дата). И в двата случая описанието се извършва с точните страници на цитираната публикация.

Например:

[Вашият текст]

Празен ред

БЕЛЕЖКИ

1Иванов, И. (2002). Приятели на книгите. София, Мисъл.

Празен ред

ЛИТЕРАТУРА

Блажев, Бл., В. Попова. (1995).Чудесата на детската реч. София, ТИЛИА. // Blazhev, Bl., V. Popova. (1995). Chudesata na detskata rech. Sofiya, TILIА.

Вълова, Т. (2014b). Учителски мрежи и професионално развитие. // Педагогика, № 1, 17 - 29.// Valova, T. (2014b). Uchitelski mrezhi i profesionalno razvitie. // Pedagogika, № 1, 17 - 29.

Георгиева, М. (1974). Култура на говора. София, Наука и изкуство. // Georgieva, M. (1974). Kultura na govora. Sofiya, Nauka i izkustvo.

В списъка на литературата източниците се подреждат в азбучен ред на фамилното име на първия автор.

            След литературните източници на кирилица се поставя точка. На същия ред се допълва показаният знак //, след който на латиница (чрез транслитериране) се допълва същата информация за литературния източник. Това е сравнително ново условие на SCOPUS – References.

Статията може да бъде публикувана, ако авторът:

а) познава и приема Етичните правила на списание „Педагогически алманах“, като с декларация дава писменото си съгласие за публикуване на своята статия – в хартиен и електронен вариант;

б) изучава и спазва изискванията за оформяне на статията, разработени от членовете на Международната редакционна колегия в съответствие със стандартите на световната система за рефериране, индексиране и оценяване, приети от Факултетния съвет на Педагогически факултет;

в) представя за обсъждане окончателния вариант на своята статия пред научния съвет на катедрата, в която работи, и получи писмено решение с предложение до Международната редакционна колегия за нейното публикуване в сп. Педагогически алманах.

г) получи две положителни рецензии от членове на Борда от анонимни и независими рецензенти  - един външен и един вътрешен;

д) участва в творчески семинар с авторите на статии от подготвяния за печат брой и спазва взетите на семинара решения.

e-mail: palma@uni-vt.bg

 

Авторски колектив, 2015

Доц. д-р Николай Гюлчев, художник на корицата

Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015

гр. Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски“ № 2

 

Списанието се издава от 1993 година