СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2603-3917 (Online)
ISSN: (Print)
Лиценз:

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА


На страниците на сборника „Състояние и проблеми на българската ономастика“ се извършват съвременни оно­мас­тич­ни из­след­вания с голямо значение за развитието на топонимните, ойконимните, хидро­ним­ни­те, урбанонимните и антропонимните проучвания у нас. Дейността на съставителите е насочена към изследване на развитието на -онимите в синхронен и диахронен аспект и стандартизацията на имената (ойконими, топоними и хидроними) в България. Освен прак­ти­чес­ко приложение проучването на местните и личните имена има и културо­ло­гич­но зна­че­ние. Изследването на микротопонимите (местните имена) има историческо значение. То позволява да се разкрият етнокултурните наслоявания в определен район – заселвания, разселвания, материална и духовна култура, и да се направят важни изводи за етногенезиса на народа.

 

 

 

 

Изданието е реферирано и индексирано в: