СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

 

Научен съвет: 

акад. проф. дфн Михаил Виденов (София, България)

проф. Тодор Балкански (София, България)

чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров (Велико Търново, България)

проф. дфн Живка Колева-Златева (Велико Търново, България)

проф. дфн Людвиг Селимски (Полша, България)