СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етичен кодекс

Основните етични принципи, чието спазване е задължително за всички страни, участващи в процеса на публикуване и издаване на списанието, са следните:

  1. Коректност и почтеност по отношение на данни, резултати, методи, процедури и правила за публикуване;
  2. Непредубеденост и обективност при анализа и интерпретирането на данните от изследванията;
  3. Недопустимост на всякакъв вид фалшифициране на данни, включително чрез манипулирането им за получаване на желани резултати или чрез предоставяне на измислени и неистински резултати;
  4. Отговорност за публикуване на материали, които допринасят за напредъка на науката и образованието, а не единствено за трупане на „кухи“ публикации от авторите и за развитието на собствената им кариера;
  5. Пълен отказ от проява на лично отношение или предубеденост към хора, научни тези, идеи и данни;
  6. Уважение към интелектуалната собственост, съобразяване с авторските права и нетърпимост към плагиатството във всичките му форми (включително чрез използването на идеи, резултати и др. подобни, които принадлежат на автори, чието авторство не е посочено);
  7. Ненамеса на финансови или други интереси;
  8. Конфиденциалност по отношение на лични, фирмени и други данни и информация, нормативно попадащи под режим на закрила;
  9. Не се толерира наличието на конфликт на интереси при изпълнение на задълженията, водещ до необективност, злонамереност или пристрастие поради несъвместимост на личните и професионални интереси;
  10. Не се допуска публикуването на материали, които са несъвместими с изискванията за научност, безпристрастност и спазване на езиковите норми;