СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изисквания

Материалите за публикуване трябва да бъдат на един от следните езици: български, английски, руски, немски или френски. Обемът им, включително и бележките, илюстрациите и научната литература, следва да е максимум до 15 страници (30 хиляди знака).

Формат – MS Word 98 (PS) или по-нови версии. Шрифт – Times New Roman, 12 pt за основния текст и 10 pt за бележките,  Single, отстъп 1.25. За надписите на гръцки език е желателно да се използва шрифт Times Greek Old. Ако се използва друг шрифт, той задължително трябва да фигурира върху електронния носител, заедно с останалия материал.

Преди основния текст задължително се изписва името на автора на кирилица и на латиница на един и същи ред. След това последователно следват заглавието на материала на български, заглавието на английски, кратко резюме до половин страница на английски и ключови думи – също на английски.

Бележките се разполагат след основния текст, а след тях последователно се прилагат списък на цитираната литература и списък на използваните съкращения (първо кирилица, след това латиница и гръцки) и приложенията (илюстрации, схеми, карти), ако има такива.

Снимките и изображенията трябва да бъдат представени на отделен файл във формат TIFF и резолюция не по-малко от 300 dpi. Върху тях не трябва да има надписи, а само номера на образа и ориентацията му, ако има нужда.

Начин на цитиране:

- книги и монографии: MagdalinoP. The Empire of Manuel I Komnenos (1143-1180)Cambridge, 1993.

- студии, статии и съобщения в периодични издания: Ангелов, Д. Конгресът на византолозите в Румъния. – Исторически преглед, 27/6, (1972), 132-140.

- студии, статии и съобщения в сборници: Йорданов, И. Печати на Нестор – бунтовникът от Паристрион. – В: Сборник в чест на проф. Йордан Йорданов, Велико Търново, 2003, 308-311.

- извори: Ioannis Scylitzae. Synopsis Historiarum. Rec. I. Thurn, Berolini et Novi Eboraci, 1973.

Всички заглавия, цитирани в литературата на кирилица (на български или руски език), да се изписват и в транслитерация на латиница в големи квадратни скоби непосредствено след кирилицата.  

Пример:

Хаджиниколов, В. Общи въпроси на етнографската наука. – В: Етнография на България. Т. І. С., 1980, 53–59. [Chadjinikolov, V. Obshi vaprosi na etnografskata nauka. – V: Etnografia na Bulgaria. T. I. S., 1980, 53-59].

Материалите задължително се придружават от резюме на английски език, както и заглавието и ключови думи на английски език.