СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Анонимно рецензиране

ПРОЦЕДУРА НА РЕЦЕНЗИРАНЕ:

Рецензирането се осъществява от Борд на анонимните рецензенти, в който Редколегията е привлякла утвърдени учени от различни страни. Осъществява се външно двойно анонимно рецензиране на всяка от постъпилите статии. Заличава се името на автора от текста на материала (и от свойствата на електронния файл) и се предоставя предложената статия на двама от рецензентите. В хода на оценяването те попълват специалния формуляр за рецензия, като в заключителната му част посочват еднозначно мнение дали предложената разработка да се отхвърли или приеме (без поправки, с необходими поправки и без повторно рецензиране или за повторно рецензиране след препоръчани и необходими корекции). Рецензентите трябва да изпратят в 14 дневен срок рецензиите на редколегията на списанието. В случай, че един от двамата рецензенти е отхвърлил статията, тя се предоставя за оценяване и на арбитър, чиято положителна оценка е необходимото условие за продължаване на процедурата.

След постъпването на рецензионните формуляри в редколегията, авторът се уведомява за мнението на рецензентите и при нужда му се предоставя заключителната част от рецензията („Препоръки и обща оценка“) за извършване на нужните корекции. Авторът връща новата редакция на статията си в двуседмичен срок. В текста се добавят имената на автора и афилиацията му, след което статията се насочва към предпечатна подготовка и публикуване.

Редакционната колегия има право да отхвърля тези от предложените за публикуване материали, които не са в съответствие с целите на списанието, неговите етични правила и не отговарят на изискванията за публикуване.