СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Каузативно-пасивни и пасивни стойности при възвратните фактитивни конструкции от вида se faire + infinitif във френския език


Автори:
Веска Кирилова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 202-210
DOI: https://doi.org/10.54664/CUZO7203

Резюме:


В статията се изследват възвратните фактитивни конструкции от вида se faire + inf. с каузативно- пасивна и пасивна стойност, които са един от начините за изразяване на пасив във френския език. Анализът е опит за представяне на разглежданите фактитивни конструкции с оглед на формално-граматическата им организация и функционално-семантичните релации, установени между субектните и обектните актанти, участващи в техните структури. Обърнато е внимание на причините, обуславящи продуктивността на възвратните фактитивни конструкции с каузативно- пасивна и пасивна стойност.


Ключови думи:

възвратни фактитивни конструкции, каузативно-пасивна стойност, пасивна стойност, френски език.

Изтегляне


146 изтегляния от 19.12.2023 г.