СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Продуктивността на наставките в отглаголните съществителни в суахили в лексикално-семантична перспектива


Автори:
Приска Макулило Университет „Дар ес Салам“, Танзания

Страници: 165-173
DOI: https://doi.org/10.54664/ZBMP6786

Резюме:


В статията се разглеждат наставките в отглаголните съществителни в банту-езика суахили. Вниманието е съсредоточено върху семантичния аспект на изследвания въпрос. Анализират се следните два въпроса. Кои наставки се използват с активните, инхоативните и стативните глаголи на суахили? Остава ли семантичното съдържание на изходния глагол безучастно в процесите на девербизацията в суахили? Изследването е проведено поради отсъствието на лингвистични познания относно споменатия аспект в много от банту-езиците. Анализирани са 500 глагола от Суахили-английския речник (TUKI 2014). Продуктивността на наставките е измерена чрез броя на реално формираните думи, отнесен към броя и типа на използваните наставки. Направен е извод, че суфиксът -o е продуктивен относно активни и стативни глаголи, докато суфикс -u е продуктивен относно инхоативни и стативни глаголи. Суфиксът -e е продуктивен относно стативни и активни глаголи, суфиксът -i – относно трите групи глаголи. Образуваните съществителни запазват изходната семантика на глаголите.


Ключови думи:

банту езици; отглаголни съществителни; наставки; продуктивност

Изтегляне


150 изтегляния от 19.12.2023 г.