Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Анонимно рецензиране

ПРОЦЕДУРА ПО АНОНИМНО РЕЦЕНЗИРАНЕ НА SOCIETAS CLASSICA

 

Редакционната колегия на Societas Classica е привлякла утвърдени изследователи за осъществяване на двойно анонимно и независимо рецензиране.

С оглед спазване на принципа за анонимност, съответните рецензенти получават ръкописа след заличаване на името на автора от текста на материала и от атрибутите на електронния документ. Рецензент, който не се чувства достатъчно квалифициран по тематиката, разглеждана в конкретен ръкопис или е в невъзможност да подготви рецензията в необходимия срок, уведомява незабавно редакторите, а те насочват материала към друг рецензент.

В хода на оценяване рецензентите попълват формуляр-рецензия, а в заключителната му част изразяват недвусмислено мнение дали предложената за публикуване разработка да бъде отхвърлена или приета (без поправки, с необходими поправки, без повторно рецензиране или с необходимо повторно рецензиране след препоръчани наложителни корекции). В случай че ръкописът е отхвърлен от единия от двамата рецензенти, той се предоставя на арбитър, чиято положителна оценка е необходимо условие за продължаване на процедурата.

След получаване на рецензиите редакторите уведомяват автора за мнението на рецензентите и, ако е необходимо, му предоставят заключителната част от рецензията за извършване на препоръчаните корекции. Авторът връща актуалната редакция на статията си в двуседмичен срок. В текста се добавят имената на автора и афилиацията му, и след извършване на предпечатна подготовка авторът получава странираната си статия, за да я авторизира за публикуване. На този етап са допустими единствено незначителни корекции по материала.

Настоящата процедура по двойно анонимно и независимо рецензиране се прилага към всеки постъпил за публикуване в Societas Classica ръкопис.