Изисквания

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА ДОКЛАДИТЕ

 

  • Текст: формат Rich Text Format, шрифт Times New Roman, 12 pt.
  • Обем: до 15 стр., заедно с литературата.
  • Цитиране:

Научният апарат се представя по т.нар. оксфордска система - в скоби в текста се изписва фамилното име на автора, без запетая следва годината на публикуване, а след запетаята - страниците и илюстрациите, напр. (Игнатов 2000, 20, обр. 4; Hiller 1993, Abb. 8-10). След текста в статията се прилага списък на цитираната литература (първо кирилица, след това латиница и гръцки). Наименованията на периодичните издания не се съкращават. Ако се цитира статия от сборник, преди заглавието му се поставя „- В:” или „- In:”.

  • Илюстрации: качествени графични изображения или черно-бели снимки, обозначени като обр. (включително при позоваване в текста), желателно с линеен мащаб. Илюстрациите да бъдат сканирани - JPEG, JPG, TIFF с резолюция не по-ниска от 300 dpi за снимки и 600 dpi за графични изображения.
  • Резюме: в началото на статията, на български и английски език, както и ключови думи. Авторите, чиито статии са на чужд език, представят резюме на български език. Обем: половин страница.  Името на автора и заглавието на статията се дават на английски и на български език. А заглавията на литературата на кирилица се транслитерират на латиница.

Ръкописите се предават на магнитен (CD или DVD) и хартиен носител, задължително придружени от контролна разпечатка.