Етични правила

Публикуваните в сборника статии отразяват само личните виждания на съответните автори и редакционната колегия не носи отговорност за съдържащата се в тях информация.

Основните етични принципи, чието спазване е задължително за всички страни, участващи в процеса на публикуване и издаване на сборника, са следните:

1. Коректност и почтеност по отношение на данни, резултати, методи, процедури и правила за публикуване;

2. Непредубеденост и обективност при анализа и интерпретирането на данните от изследванията;

3. Недопустимост на всякакъв вид фалшифициране на данни, включително чрез манипулирането им за получаване на желани резултати или чрез предоставяне на измислени и неистински резултати;

4. Отговорност за публикуване на материали, които допринасят за напредъка на науката и образованието;

5. Пълен отказ от проява на лично отношение или предубеденост към хора, научни тези, идеи и данни;

6. Уважение към интелектуалната собственост, съобразяване с авторските права и нетърпимост към плагиатството във всичките му форми (включително чрез използването на идеи, резултати и др. подобни, които принадлежат на автори, чието авторство не е посочено);

7. Конфиденциалност по отношение на лични, фирмени и други данни и информация, нормативно попадащи под режим на закрила;

8. Не се толерира наличието на конфликт на интереси при изпълнение на задълженията, водещ до необективност, злонамереност или пристрастие поради несъвместимост на личните и професионални интереси;

9. Не се допуска публикуването на материали, които са несъвместими с изискванията за научност, безпристрастност и спазване на езиковите норми;