VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Анонимно рецензиране

ПРАВИЛА ЗА АНОНИМНО РЕЦЕНЗИРАНЕ

V(eliko)T(arnovo)U(niversity) Review: Studies in the Humanities and Social Sciences следва политика на двойно анонимно рецензиране, което означава, че авторите не познават рецензентите и обратно.

♦  Рецензентите на списанието са високо компетентни учени, работещи във, или свързани с ВТУ и/или други български и чуждестранни академични институции. От тях се очаква да оценяват постъпилите ръкописи обективно, безпристрастно и професионално. Преценките и коментарите на рецензентите не бива да са повлияни от личните им пристрастия или от идеологическите им позиции.

♦ Рецензентите трябва да зачитат поверителността на процеса на рецензиране. Те могат да обсъждат ръкописите само с главните редактори и се задължават да не обсъждат никаква информация от тях без разрешение. Ако рецензентите забележат някакво нарушение от страна на автора/ авторите, те трябва да уведомят главните редактори, като спазят принципа на поверителността и не споделят тревогите си с никой друг, освен ако не са упълномощени от списанието да го сторят.

♦ Всички статии, постъпили за печат, преминават през двойно анонимно рецензиране. Рецензиите на книги и статии с обзорен характер (напр. обзор на новоизлезли книги в дадена научна област или обзорно представяне на конференция/конференции) не подлежат на рецензиране. Такива материали се възлагат на техните автори от главните редактори и/или членовете на редакционната колегия.

♦ По принцип всяка постъпила за печат статия се предоставя на двама рецензенти за преценка и коментар..

♦ Възможни са откази от рецензиране. Например рецензентът би трябвало да се оттегли, ако не се чувства достатъчно квалифициран, за да прецени качествата на предоставен за печат ръкопис. Рецензентът също така може да откаже да рецензира, ако е налице потенциален конфликт на интереси.

♦ Учените, които са приели да рецензират статии за VTU Review, могат да изтеглят РЕЦЕНЗИОННИЯ ФОРМУЛЯР (ARTICLE REVIEW FORM) от този сайт. Най-учтиво ги молим да използват този формуляр за своята преценка.

♦ Ако рецензентите препоръчат на автора на дадена статия да я промени, редактираният вариант обикновено им се изпраща отново, за да преценят дали в текста са били направени препоръчаните от тях промени.

Изтеглете РЕЦЕНЗИОННИЯ ФОРМУЛЯР от тук. http://dox.bg/files/dw?a=7cd5a98adc