VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етичен кодекс

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА

V(eliko)T(arnovo)U(niversity) Review: Studies in the Humanities and Social Sciences е научно списание, което излиза на английски език. Редакционната му колегия стриктно се придържа към принципа на двойно анонимно рецензиране. Списанието се публикува от Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. То излиза два пъти в годината в книжна и електронна версия, като цялото съдържание на всеки брой  е достъпно на уебстраницата на списанието.

Тези ЕТИЧНИ ПРАВИЛА описват взаимоотношенията между участниците във всички фази на подбора на представените за публикация ръкописи, рецензирането им и издаването на списанието. Те също така описват правата на неговите ползватели.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ГЛАВНИТЕ РЕДАКТОРИ И  РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ НА СПИСАНИЕТО

Главните редактори на списанието носят пълна отговорност за него. Те координират издаването на всеки брой и обсъждат всички подробности по публикацията с Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“.

Главните редактори на списанието трябва да са хабилитирани преподаватели, работещи на основен трудов договор във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Те се избират от Академичния съвет на Университета. Основно изискване към тях е да имат значими публикации в международно признати реферирани списания и/или да са автори на стойностни научни трудове и съставители на сборници с научни статии с доказана цитируемост. Главните редактори са от различни факултети или катедри на ВТУ.

Главните редактори формират редакционната колегия на списанието, като привличат за целта известни учени с високо ниво на компетентност от ВТУ и други български и чуждестранни академични институции. От редакционната колегия се очаква да помага активно на главните редактори да поддържат високо академично ниво при подбора на материали и избора на теми за отделните броеве на списанието. Редакционната колегия също така следи за съблюдаването на тези ЕТИЧНИ ПРАВИЛА от главните редактори.

Главните редактори са длъжни да зачитат интересите на всички лица, свързани със списанието (читатели, автори, рецензенти, членове на редакционната колегия, коректори и служители на УИ) и да се стремят да им гарантират пълна свобода на изразяване. От главните редактори също така се очаква да поддържат висок академичен стандарт в цялостната си дейност.  

Главните редактори и редакционната колегия трябва да отстояват правото си на редакторска независимост и да гарантират равнопоставеността на всички автори. Отговорност за приемането или отхвърлянето на постъпилите за печат ръкописи носят главните редактори. Те действат, като се съобразяват с мненията на рецензентите и членовете на редакционната колегия.

Главните редактори и редакционната колегия са длъжни да оценяват всички постъпили ръкописи само по научните им качества. Преценката им не бива да се влияе от личните им пристрастия или от идеологическите им позиции.

VTU Review следва политика на двойно анонимно рецензиране, което означава, че авторите не познават рецензентите и обратно. Всички постъпили статии преминават през тази форма на рецензиране. Рецензиите на книги и статии с обзорен характер (напр. обзор на новоизлезли книги в дадена научна област или обзорно представяне на конференция/конференции) не подлежат на рецензиране. Такива материали се възлагат на техните автори от главните редактори и/или членовете на редакционната колегия.

♦ По принцип всяка постъпила за печат статия се предоставя на двама рецензенти за преценка и коментар. Главните редактори четат и проверяват всяка рецензия, преди да я изпратят на автора/ авторите. При определени обстоятелства главните редактори могат да си позволят да редактират дадена рецензия (например ако тя съдържа текст, чрез който рецензентът може да бъде идентифициран и принципът на анонимността да бъде нарушен) или да решат да не предоставят рецензията на автора/ авторите, ако тя не е достатъчно конструктивна или пък е неподходяща (например ако изразява явна предубеденост към възгледите на автора/авторите).

Главните редактори и редакционната колегия могат да поканят учени, работещи във ВТУ или други български или чуждестранни академични институции, за гост редактори на отделни броеве на списанието. От гост редакторите се очаква да притежават експертни знания в определена област на хуманитаристиката или социалните науки, както и  да имат публикации в международно признати реферирани списания и/или да са автори на стойностни научни трудове и съставители на сборници с научни статии с доказана цитируемост.

Главните редактори и членовете на редакционната колегия трябва да избягват всички ситуации, в които е възможно да възникнат конфликти на интереси  

● Отговорността за статия, написана и предоставена за печат от главен редактор или от член на редакционната колегия, се поема от друг член на редакционната колегия или от външен експерт. Авторът на такава статия не трябва да има нищо общо с рецензирането й или с крайното решение за нейната публикация. Това принципно положение не се отнася за общи уводни статии от главните редактори или пък за уводна статия от някой от тях, която представя даден тематичен брой.

● Главните редактори и всички членове на редакционната колегия по никакъв начин не бива да участват в публикацията на ръкопис, заради който могат да се озоват в ситуация на реален или потенциален конфликт на интереси. Конфликтът на интереси може да произтича от отношения на конкуренция, сътрудничество, финансова обвързаност и др., както и да е резултат от близки отношения с автора/авторите, фирмите или институциите, свързани с ръкописа.

● Конфликт на интереси може да възникне, ако например (1) един от главните редактори и даден автор са в родствена връзка; (2) един от главните редактори и даден автор са съавтори на друга публикация или са били съавтори на такава през последните две години.

Главните редактори и останалите участници в процеса на подготовката и издаването на списанието, вкл. коректорите, не бива да разкриват никаква информация за предоставен за печат ръкопис - освен пред рецензентите и автора/авторите на ръкописа. Главните редактори са длъжни да гарантират поверителността на процеса на рецензиране. Изключва се разкриването на информация, която може да доведе до идентифицирането на авторите от рецензентите или обратното. Анонимността на рецензентите може да бъде разкрита, само ако те изрично изразят съгласието си за това пред главните редактори.

♦ Непубликувани материали от предоставен за печат ръкопис не могат да се използват от редакторите в собствените им изследвания без писменото съгласие на автора/авторите. Информацията, получена в процеса на рецензиране, не подлежи на разгласяване и не може да се използва от рецензентите за тяхна лична облага.

Главните редактори са длъжни да осигурят навременното рецензиране на всички постъпили статии, както и да отговарят своевременно на запитвания от авторите за статута на дадена рецензия.

Главните редактори са длъжни да предоставят обяснение на автора/авторите относно решението им да приемат/отхвърлят даден ръкопис.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ НА СПИСАНИЕТО

♦ Рецензентите на списанието са високо компетентни учени, работещи във, или свързани с ВТУ и/или други български и чуждестранни академични институции. От тях се очаква да оценяват постъпилите ръкописи обективно, безпристрастно и професионално. Преценките и коментарите на рецензентите не бива да са повлияни от личните им пристрастия или от идеологическите им позиции.

Рецензентите трябва да зачитат поверителността на процеса на рецензиране. Те могат да обсъждат ръкописите само с главните редактори и се задължават да не обсъждат никаква информация от тях без разрешение. Ако рецензентите забележат някакво нарушение от страна на автора/ авторите, те трябва да уведомят главните редактори, като спазят принципа на поверителността и не споделят тревогите си с никой друг, освен ако не са упълномощени от списанието да го сторят.

♦ Когато оценяват даден ръкопис и адресират своите коментари към автора/авторите, рецензентите не трябва да забравят, че рецензията отразява компетентността им и академичната им почтеност. Рецензентите трябва да са честни с автора/авторите и да обосноват преценката си адекватно; т. е. препоръката им към главните редактори трябва логически да следва от обстойната им преценка на представения ръкопис.

Рецензентите трябва да представят рецензиите си на време. Ако рецензентът не е в състояние да представи рецензията си в указания от главните редактори срок, той трябва да се свърже с тях веднага, за да се установи дали е възможно удължаване на срока или трябва да се потърси и избере нов рецензент.

♦  Рецензирането за VTU Review представлява професионална дейност, която принася полза на международната академична общност и по тази причина трябва да се стимулира. Учените, които са публикували в списанието, получават покана от главните редактори да извършват рецензентска дейност за него.

♦ Възможни са откази от рецензиране. Например рецензентът би трябвало да се оттегли, ако не се чувства достатъчно квалифициран, за да прецени качествата на предоставен за печат ръкопис. Рецензентът също така може да откаже да рецензира, ако е налице потенциален конфликт на интереси. Например отказ е възможен, ако самоличността на автора/авторите е известна на рецензента или ако му е бил предоставен по-ранен вариант на текста и той е дал съвет или насоки на автора/авторите.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА АВТОРИТЕ

♦ Всеки ръкопис, предоставен за печат в списанието, трябва да е напълно оригинална разработка на автора/авторите и да не дублира вече публикуван труд, дори и когато трудът е дело на същия автор или автори.

Авторите трябва да гарантират, че представените от тях ръкописи се предлагат за печат само във VTU Review и не са обект на рецензиране, или са приети за печат, или са в процес на издаване, или вече са публикувани другаде.

Предложените за печат ръкописи не трябва да съдържат обидни квалификации, нецензурен език, невярна информация или нарушаващи действащото законодателство твърдения.   

Недопустимо е в предложените за печат ръкописи да има плагиатство. От авторите се очаква да цитират публикациите, които са използвали в разработката си, дори и когато става дума за перифраза, а не точно възпроизвеждане на казаното/написаното от друг автор или автори. Плагиатството се определя като форма на неетично поведение и напълно се отхвърля. За да гарантират, че в публикуваните материали няма плагиатство, главните редактори могат да използват софтуер, който идентифицира съвпаденията на текстовете. 

Авторите трябва да сведат до минимум използването на материали от свои предишни публикации. Ако това е невъзможно, те трябва да цитират собствената си научна продукция по начина,  указан в Стандарта за оформяне на материали в списанието.Такова самоцитиране не трябва да компрометира процеса на двойно анонимно рецензиране.

♦ Ако предложеният за печат текст съдържа напълно идентични изречения или абзаци от други публикации на автора/авторите, то такива откъси трябва да се поставят в кавички и да бъдат цитирани според Стандарта за оформяне на материали в списанието.

 ♦ Авторите трябва да избягват всеки конфликт на интереси. Конфликтите на интереси могат да повлияят на преценките на рецензентите и главните редактори и да компрометират процеса на двойно анонимно рецензиране. Конфликт на интереси може да възникне, ако например (1) един от главните редактори и даден автор са в родствена връзка; (2) един от главните редактори и даден автор са съавтори на друга публикация или са били съавтори на такава през последните две години.

VTU Review следва политика на двойно анонимно рецензиране, което означава, че авторите не познават рецензентите и обратно. Авторите трябва да зачитат поверителността на процеса на рецензиране и не трябва да разкриват самоличността си пред рецензентите, както и рецензентите не трябва да разкриват самоличността си пред авторите. Например предложеният за печат ръкопис не трябва да съдържа информация, която да разкрие самоличността на автора пред рецензента. Авторите не бива да публикуват представените си за печат ръкописи (или техни чернови или работни версии) на уебсайтове, на които потенциалните рецензенти лесно могат да ги открият.

VTU Review не изисква от авторите да заплащат никаква такса за публикацията на техните текстове.

Авторите носят пълна отговорност за всички материали, включени в ръкописите им. Ако даден автор забележи значима грешка или неточност в разработката си, той е длъжен да уведоми главните редактори и своевременно да им съдейства за отстраняването на грешката или оттеглянето на публикацията. Ако главните редактори или издателството научат от трето лице, че дадена публикация съдържа значима грешка или неточност, авторът или авторите са длъжни да оттеглят ръкописа си, или да коригират грешката, или да предоставят доказателство на главните редактори, че грешка или неточност няма.

Авторите са длъжни да следят за евентуални нарушения на действащия закон за авторското право (например в случаи, когато е необходимо разрешение за цитиране на текст, възпроизвеждане на произведение на изкуството или таблица от чужда публикация) и да получат съответното разрешение, преди да предложат ръкописите си за печат.

♦ Ръкописите не трябва да съдържат нищо, което може да доведе до търсене на съдебна отговорност от трети лица, например елементи на клевета или дискредитация. Авторите трябва да избягват форми на изразяване, които могат да се тълкуват като унижаващи определени етнически или други групи.

♦ Авторите трябва своевременно да редактират ръкописите си, като вземат предвид мнението на анонимните рецензенти. Ако даден автор не може да се справи със задачата в определения от главните редактори срок, то той трябва да се обърне към тях, за да се установи дали е възможно срокът да бъде удължен или ще се наложи ръкописът да бъде оттеглен.

♦ Авторското право върху всички публикувани в списанието материали принадлежи на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Авторите, чиито материали са били публикувани в списанието, са длъжни да поискат разрешение, за да преиздадат другаде текста си изцяло или отчасти (например ако публикувана в списанието статия трябва да се включи като глава в тематичен сборник или пък предстои издаването й в превод на друг език).

 

ПРАВА НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА СПИСАНИЕТО

♦ Електронната версия на списанието е достъпна на неговата уебстраница и всички ползватели свободно могат да четат, изтеглят, размножават, разпространяват, разпечатват или подлагат на електронно търсене пълните текстове на статиите, рецензиите и другите материали от тази версия, без да искат разрешение от ВТУ или автора/авторите. Те могат да използват публикуваните материали и за всяка друга цел, стига тя да не нарушава действащото законодателство.