СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Нови изследвания в обучението на ромските деца в България


Автори:
Христо Кючуков Силезийски университет в Катовице, Полша
Зорица Цолова
Зина Романова
Ростислав Романов

Страници: 265-292

Резюме:


Студията представя резултати с ромски деца от предучилищна и начална училищна възраст. Различни групи деца от различни краища на страната (София, Лом, В. Търново, Г. Оряховица, Провадия) са изследвани с картинни тестове за разбиране и продуциране на реч на майчин ромски и български език, орга- низиран е експеримент, при който се използва танцът като средство за овладяване на българския език, измерва се разбирането на сложни синтактични структури. Получените резултати са обработени с математико-статистически методи, като са сравнени с откритията в научната литература по проблемите на билингвизма. Заключението от изследването е, че има нужда от задълбочени изследвания с деца билингви при усвояването на втори/трети език от тях.


Ключови думи:


Изтегляне


1323 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (828) / Bulgaria  (213) / China  (7) / Cote D'Ivoire  (1) / Cyprus  (1) / Europe  (3) / France  (6) / Germany  (54) / Greece  (1) / Macedonia  (2) / Portugal  (1) / Russian Federation  (11) / Serbia  (1) / Singapore  (1) / Turkey  (6) / Ukraine  (10) / United Kingdom  (21) / United States  (156)