СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социалното възпитание в контекста на социализацията


Автори:
Венка Кутева-Цветкова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 37-45

Резюме:


Проблемът за социалното развитие, социалното възпитание и формира- нето на социални компетенции е особено актуален през последните години. Авторката разглежда социалното възпитание на фона на развитието и со- циализацията. Представено е определение за социално възпитание, както и за обект, предмет и субекти на социалното възпитание.


Ключови думи:


Изтегляне


7212 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (5) / Portugal  (1) / Netherlands  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / Romania  (2) / Asia/Pacific Region  (1) / Greece  (9) / United Kingdom  (25) / Europe  (75) / United States  (462) / Germany  (57) / Singapore  (1) / NA (4451) / Macedonia  (8) / Russian Federation  (9) / China  (5) / Sweden  (1) / Bulgaria  (2075) / Ireland  (3) / Finland  (1) / Moldova, Republic of  (1) / Spain  (2) / Uzbekistan  (1) / Turkey  (3) / Lithuania  (1) / Serbia  (1) / Ukraine  (10)