Етични правила

Етични правила

за работа на списание „Математика, компютърни науки и образование” (Journal Mathematics, Computer Science and Education), издание на факултет „Математика и информатикана Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

 

 

1. Авторство на статия

Авторството трябва да бъде ограничено до тези лица, които са допринесли значително за концепцията, проектирането, изпълнението или интерпретирането на представеното изследване.

 

2. Оригиналност и плагиатство

Авторите в списание „Математика, компютърни науки и образование” носят изцяло отговорност за оригиналността и научните приноси на своите публикации, както и за точното цитиране на използваните от тях източници.

 

3. Многократно или едновременно публикуване

Всеки автор трябва да декларира, че предложената статия или нейна подобна версия не е и няма да бъде публикувана или представена за разглеждане за публикуване в друго издание – списание, сборник с доклади на конференция, годишник, др.

 

4. Конфликт на интереси

При всяко изпращане на статия за публикуване в списание „Математика, компютърни науки и образование” трябва да бъдат оповестени всички взаимоотношения, които могат да се разглеждат като представляващи потенциален конфликт на интереси.

 

5. Етика

В списание „Математика, компютърни науки и образование” няма да бъдат публикувани материали, които съдържат нападки или неуважителен тон към работата на други автори и целят уронване престижа на лица и институции.