Изисквания

Изисквания

Всяка статия, изпратена за публикуване в списанието, може да бъде написана на български или английски език. Прилага се анонимно рецензиране. Няма предварително зададено ограничение за дължината на статията, но рецензентите и/или редакционната колегия могат да препоръчат съкращаване или допълване на текста. Редакционната колегия взема крайното решение за публикуване на статия в списанието.

Ръкописите се изпращат в PDF формат на адрес mcse_journal@uni-vt.bg. Те трябва да имат следната структура и форматиране:

·         Заглавие – Font Size: 14; Font Style: Bold;

Ако статията е на български език, заглавието трябва да бъде представено и на английски език.

·         Имена на автор(и) – Font Size: 12;

·         Резюме на английски език – Font Size: 10; Font Style: Italic;

·         Ключови думи на английски език –Font Size: 10; Font Style: Italic;

·         Текст на статията, състоящ се от няколко секции – Font Size: 12;

Фигурите трябва да са вградени в текста, като номерата и пояснителният текст са центрирани под тях.

Таблиците трябва да имат номерация и описателен текст над тях, дясно подравнени.

Формулите трябва да бъдат номерирани – с номера, заградени в обикновени скоби, дясно подравнени.

·         Благодарности – Font Size: 12;

Тази секция не е задължителна. Посочват се източниците за финансиране на изследването и/или благодарности към лица, които не са автори на статията, но са подпомогнали нейното създаване.

·         Списък с използвана литература – Font Size: 12;

Всички литературни източници на кирилица трябва да бъдат представени и на латиница (транслитерация).

Цитирането на литературните източници в текста на статията трябва да бъде обозначено с поредния номер на литературния източник в списъка, заграден в квадратни скоби.

Литературните източници трябва да са подредени по азбучен ред на фамилните имена на първите автори и трябва да следват библиографския ACM стандарт, чието описание може да бъде намерено на адрес http://www.acm.org/publications/authors/reference-formatting.

·         Информация за автор(и) – Font Size: 12.

 

Форматиране на страниците: Page Setup – Top: 2 cm, Bottom: 2 cm, Inside: 2 cm, Outside: 2 cm; Paper Size: A4; Header – както е даден в шаблона.

Страниците не трябва да бъдат номерирани.

Форматиране на шрифт и параграф за текста на статията: Font: Times New Roman; Line spacing: Single; Paragraph, Special: First Line, By: 1 cm; Paragraph, Above, After: 0.

За заглавията на секциите се задава допълнително Font Style: Bold.

Имената на автора(ите) и секциите за информация за автора(ите) трябва да бъдат отстранени при първоначално изпращане с цел прилагане на анонимно рецензиране.

Всеки от авторите удостоверява с декларация, че предложената статия не е публикувана или предложена за публикуване в друго издание.

В случай че статията бъде приета за публикуване в списанието, нейната окончателна версия трябва да бъде изпратена на горепосочения адрес като Microsoft Word документ с цел извършване на предпечатна подготовка и отпечатване от Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“.