СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 1994 / Том 2 / Брой 1

Статии

Вместо предговор
Мария Ангелова-Атанасова

(изтегляния 511 от 12.11.2018 г.)

Съдържание

(изтегляния 511 от 12.11.2018 г.)

Проблеми на субстратната антропонимия
Иван Дуриданов

(изтегляния 529 от 12.11.2018 г.)

Наблюдения върху личните имена в Михайловград
Никола Намерански

(изтегляния 919 от 12.11.2018 г.)

Имена на миряни в черепишкия поменик от началото на 19-и век
Ценка Александрова

(изтегляния 746 от 12.11.2018 г.)

Произход, развой и разпространение на личните имена в Русенско
Лиляна Минева-Ковачева

(изтегляния 1283 от 12.11.2018 г.)

Съкратени лични имена от Пазарджик
Александър Арнаудов

(изтегляния 3687 от 13.11.2018 г.)

Произход и разпространение на някои лични имена
Русин Русинов

(изтегляния 1087 от 13.11.2018 г.)

Езиковият усет и изборът на личното име
Белчо Кръстев

(изтегляния 856 от 13.11.2018 г.)

Прозвищата в разговорната реч
Петър Вълков

(изтегляния 1200 от 13.11.2018 г.)

Принципи за съставяне на български топонимичен речник
Анна Чолева

(изтегляния 538 от 13.11.2018 г.)

По принципите за създаване на български топонимичен речник
Николай Ковачев

(изтегляния 548 от 13.11.2018 г.)

Предпоставки за създаване на български топонимичен речник и атлас
Мария Ангелова-Атанасова

(изтегляния 490 от 13.11.2018 г.)

Ентопиците в структурата на топонимичния речник
Белчо Кръстев Иван Баталов

(изтегляния 453 от 13.11.2018 г.)

Ономастика и езиков анализ
Йордан Заимов

(изтегляния 549 от 13.11.2018 г.)

За необходимостта от съставяне на български топонимичен речник и атлас
Лиляна Минева-Ковачева

(изтегляния 422 от 13.11.2018 г.)

Румънски топонимичен речник
Раду Попеску

(изтегляния 418 от 13.11.2018 г.)

Топоними с антропонимичен произход в родително-винителен падеж
Румяна Кокаличева

(изтегляния 466 от 13.11.2018 г.)

Многовариантни ойконими и проблемите, свързани с тях
Юлиана Петкова

(изтегляния 534 от 13.11.2018 г.)

Скрытые тюркизмы в славянской ономастике
А. В. Суперанская

(изтегляния 438 от 13.11.2018 г.)