СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2001 / Том 6 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 552 от 11.4.2018 г.)

Към стилистиката на обръщението
Христина Станева

(изтегляния 981 от 11.4.2018 г.)

Обектът в репрезентацията
Мариана Георгиева

(изтегляния 571 от 11.4.2018 г.)

Из българската диалектна лексика и фразеология
Мария Ангелова-Атанасова

(изтегляния 1077 от 11.4.2018 г.)

Местоименията като евфемизми
Мария Илиева-Масимео

(изтегляния 837 от 11.4.2018 г.)

Названия на пещери и пропасти в България по лични имена
Николай Ковачев

(изтегляния 1310 от 11.4.2018 г.)

Топонимия и митология
Анчо Калоянов

(изтегляния 771 от 11.4.2018 г.)

Топоними със старинни апелативни основи от босилеградския край
Гергана Кацарова Драгомир Лалчев

(изтегляния 783 от 11.4.2018 г.)

Имената на махалите в гр.София през XV–XVIII век
Анна Чолева

(изтегляния 2322 от 11.4.2018 г.)

За някои отклонения в съгласуването на топонимията
Ничка Бечева

(изтегляния 862 от 11.4.2018 г.)

Урбанонимите в българския младежки сленг
Цветана Карастойчева

(изтегляния 823 от 11.4.2018 г.)

Личноименният фотд на с.Драгоево, Шуменско
Белчо Кръстев

(изтегляния 818 от 11.4.2018 г.)

Оказионализми от собствени имена

(изтегляния 995 от 11.4.2018 г.)

Прякорите в с.Еница, Луковитско
Марина Маринова

(изтегляния 1042 от 11.4.2018 г.)

Наблюдения върху кинонимите в с.Батак, Павликенско
Мариела Димитрова

(изтегляния 495 от 11.4.2018 г.)

Космическата метафизика на Орфизма в Мизия и Тракия
Евлоги Данков

(изтегляния 1538 от 11.4.2018 г.)

Издателската дейност на Радко Радославов
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 525 от 11.4.2018 г.)

Средновековни обекти (XII–XIV век) в Златаришката община
Тодор Овчаров

(изтегляния 1167 от 11.4.2018 г.)