СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Хуморът в диалога между културите


Автори:
Людмила Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 167-171

Резюме:


Сборникът със студии на автори от Германия, Австрия и България заслужава внимание като опит за превръщане на хумора в обект на междукултурни изследвания. Неговото предизвикателство се крие в противоречивата му природа като културна универсалия и като културноспецифичен феномен, като личностна особеност и като колективна нагласа. Значимостта му се основава на базисните функции (емотивна, когнитивна и комуникативна), които го превръщат в своеобразен мост в междуличностната и междукултурната комуникация. Комплексността му се отразява не само в жанровото разнообразие сборника – литературоведски и културоведски изследвания, есета, дидактически и лингвистични ракурси към проблематиката, а и в различните отправни точки на авторите, разсъждаващи за ролята му не само в собствената, но и в чуждата култура.


Ключови думи:


Изтегляне


796 изтегляния от 26.5.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (466) / Bulgaria  (43) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (1) / France  (2) / Germany  (96) / Russian Federation  (25) / Singapore  (1) / Sweden  (3) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (43) / United States  (107)